Данъци и счетоводство

ЗДДС. Продажба на стоки чрез интернет сайт на територията на страната

ЗДДС. Въпрос. Фирма „Х“ която на 03.02.2021 г. се регистрира по ЗДДС, продава стоки чрез интернет сайт на физически лица в страната. Стоките се доставят чрез куриерска фирма и се заплащат в момента на получаването им от физическите лица.  Фирмата издава касова бележка с начин на плащане „ наложен платеж“, която изпраща на купувача заедно със стоката. При предаването й куриера получава парите от клиента. През няколко дни куриерската фирма изплаща в брой парите получени от клиентите по наложения платеж на фирма „Х“. Според чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗДДС данъчното събитие при доставка на стоки чрез поръчка по пощата и по електронен път е при получаването на парите от доставчика.

 

Въпроси:

 

 1. Кога следва да се начисли ДДС за изпратените стоки по куриер, за които има издадена касова бележка – наложен платеж? В края на месеца, може да се окаже, че има изпратена стока, но все още не е доставена (или клиентът не е отишъл в офиса на куриерската фирма, за да си получи пратката) и съответно не е платена от клиента и куриерската фирма не предоставила парите на фирма „Х“. За тези пратки, обаче фирмата е издала касови бележки.
 2. При изпращане на стока на юридическо лице фирма „Х“ издава фактура с начислен ДДС и прикрепена касова бележка с начин на плащане „наложен платеж“. При доставката куриерската фирма получава парите от юридическото лице и ги предоставя в брой на фирма „Х“ на следващ ден. Това правилно ли е? Или при получаване на плащането от куриерската фирма, следва да се издаде фактура с начислен ДДС в нея?


Отговор: Ганка Петрова данъчен експерт

ЗДДС. Отдаване на автомобили под наем от хотел

ЗДДС. Въпрос. ООД „Х“ и има собствен хотелски комплекс със спа център и вътрешен басейн. Производствени предприятия използват нашите услуги за техни гости от ЕС и трети страни експерти. При престоя си гостите за придвижване от хотела до съответните дестинации използват услугите на таксита. Тъй като повечето от тях са вече постоянни гости, „Х“ ООД взе решение за закупуване на малки леки автомобили и откриване на нова дейност като „Rent а сar”. Тази дейност ще обслужва единствено и само клиенти.

 

Въпроси:

 

 1. Каква е ставката ДДС при предварително включване на услугата за отдаване под наем на автомобила в стойността на нощувката при заявка от клиента? Каква е ставката при таксуване на услугата отделно като „Rent a Car” и според броя дни на използване да бъде издавана фактура?
 2. При условие, че автомобилите са леки автомобили 4+1 места, при въвеждането на нов вид услуга, свързана с основната икономическа дейност на „Х“ ООД налице ли е право на данъчен кредит при закупуването на автомобилите за отдаване под наем на клиентите и съответно при техническото обслужване, ремонти и резервни части (горивото ще бъде за сметка на лицето)? Налице ли е хипотезите на чл. 70 ал. 2 от ЗДДС?

Отговор: Ганка Петрова данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на ремонтна услуга в трета страна при закупени материали в България

ЗДДС. Въпрос. Дружество ще извършва ремонт на българско посолство в трета страна, при което закупува материали от България на стойност 1000 лв., които ще бъдат вложени в ремонта. Командироват се служители от дружеството, които ще получат възнаграждение за това.

 

Въпроси:

 

 1. Дължи ли се ДДС при фактуриране на ремонта? 
 2. Как ще бъдат обложени материалите и може ли да се ползва данъчен кредит?

 

Отговор: Ганка Петрова данъчен експерт

ЗДДС. Относно международна търговия със стоки

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува стоки от полска фирма с валиден полски ДДС номер. Стоките не идват до България, а пътуват директно от Украйна до Германия, където се получават от крайния клиент - немско дружество с валиден ДДС номер.


Как следва да се отразят в дневниците по ДДС покупката от полското дружество и продажбата на немското дружество на украинските стоки?


Отговор: Ганка Петрова данъчен експерт

ЗДДС. Периодична отчетност за извършени услуги и дата на данъчно събитие

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество - PR агенция има възлагане по договор за месечно обслужване и извършване на PR услуги. Договорът е възложен от фирма «А» за прокюърмънт и преговори (Прокюърмънт), наета от фирма «Б» (Клиент), за която от българското дружество да се извършват проучванията, анализите и да се разработва PR стратегии. Предмет на договора са следните услуги: PR услуги и мениджмънт на социалните медии; социални медии - мениджмънт на връзките; криейтив дизайн; управление на общности в социални медии; персононифициран (специално изработен) печат и консумативи и справки (отчитане). В точката за социални медии - мениджмънт на връзките има изискване българското дружество на седмична база да пуска постове в социалните медии и съответно на седмична база има одобрение на свършената работа. Българското дружество е задължено на месечна база да прави отчет за информацията, която е намерена в медиите за Клиента и да отчита репутация (за което получава потвърждение на отчета от Клиента). В договорът цените за тези услуги са разписани детайлно.

Клиентът изисква да се фактурира на всеки три месеца свършената работа, като издава PO (purchase order) – в което одобрява и другите услуги по договора.

 

За този (седмичен и месечен отчет), който се одобрява текущо, не възниква ли данъчно събитие за периодично изпълнение и приложима ли е нормата на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС?

 

Отговор: Ганка Петрова данъчен експерт

Наредба № Н-18. Сторно операция при операторска грешка

Наредба № Н-18. Въпрос. Поради техническа неизправност в търговския обект за период от една седмица са издадени касови бележки от ФУ с начислено ДДС в размер на 20% за спортни услуги, които спрямо публикуваното в „Държавен вестник“ от август 2020 г. се облагат със ставка от 9%.

 

Въпроси:

 

 1. Би ли била възможна корекция на вече издадените бележки за периода?
 2. При възможност за корекция какви са необходимите действия за това?

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

ЗКПО. Доходи от разпореждане с финансови инструменти на регулираните пазари на САЩ

ЗКПО. Въпрос. Търговско дружество извършва със собствени финансови средства сделки с акции на Фондовата борса в Чикаго.

 

Въпрос:

 

Прилага ли се специалното данъчно третиране в чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО спрямо тези сделки?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗКПО. Приходи от дивиденти от дъщерно дружество в Китай

ЗКПО.  Въпрос. Българско търговско дружество, притежава дял от капитала на дружество което е  местно за Китай. Чуждестранното дружество разпределя печалба и ще изплати дивидент на българското дружество.

 

Въпрос:

 

Какво е данъчното третиране на получения дивидент от българското дружество?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Удържане на авансов данък по чл. 44 от дружество, предоставящо услуги по управление на имоти

ЗДДФЛ. Въпрос.  Дружество е сключило договори за предоставяне на услуги по управление на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица. Съгласно клаузите в договора дружеството получава възнаграждение за всяко осъществено посредничество при наемане на управляван имот (брокерска комисионна за всеки сключен договор за наем като процент от стойността на наема); осъществява дейности по управление на имоти – сключване на договори за наем, ежемесечно събиране на наеми, контрол върху заплащането на режийните разходи и др., за което получава възнаграждение от собственика - процент от стойността на наема; изплаща на възложителя събраната наемна цена за имота след приспадане на възнаграждението; подписва договори за наем с наематели в качеството си на пълномощник на възложителя.

 

Има ли дружеството задължение да удържа авансов данък по ЗДДФЛ? 

 

Отговор: Даниела Петкова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Доходи от наем на помещение в режим на етажна собственост с наемател – физическо лице

ЗДДФЛ. Въпрос. Жилищна кооперация отдава под наем на физическо лице помещение, което е в режим на етажна собственост. Не е създадено сдружение на собствениците, а етажната собственост се управлява посредством общо събрание. Сключен е договор с частен домоуправител, който не е страна по договор за наем, а е представител.

 

Как следва да се декларира и внася авансовият данък за получените доходи от наем, съответно кое е задълженото лице? Необходимо ли е подаване на годишна данъчна декларация?

 

Отговор: Даниела Петкова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Лихви от облигации, емитирани от държави-членки на ЕС и от трети държави

ЗДДФЛ. Въпрос. Местно физическо лице закупува чрез българско дружество - лицензиран инвестиционен посредник, чуждестранни държавни и корпоративни облигации, емитирани както от държави-членки на ЕС, така и от трети държави. Във връзка с тези притежавани облигации лицето получава доходи от лихви, при настъпил падеж.

 

Въпроси:

 

 1. Доходите от лихви подлежат ли на облагане?
 2. Следва ли дружеството - инвестиционен посредник да се третира като платец на доходите, който да определя, удържа и внася данък?
 3. Задължено ли е физическото лице да декларира тези доходи в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Доходи от дялове в американска компания

ЗДДФЛ. Въпрос. Американска компания предлага дистанционно онлайн услуги в Америка и Европа, като български гражданин, който е местно физическо лице на България, е собственик на дялове от тази компания и получава процент от общите й приходи.

 

Какви са задълженията за данъци в България на това физическо лице във връзка с притежаваните от него дялове и продажбата на част от тях?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗМДТ. ДЗЛ при учредени сервитутни права - право на преминаване на хора и техника

ЗМДТ. Въпрос. Дружество учредява сервитутни права на друго дружество и по-точно право на преминаване на хора и техника през поземлен имот. Собствеността на парцела не се прехвърля, само се дава за временно ползване, като през този период собственикът на парцела не може да получи изгоди от него, но пък е получил обезщетение, което би трябвало да покрие загубените изгоди от ползването на имота. Съгласно чл. 56 - 57 от Закона за собствеността: „правото на ползуване включва правото да се използува вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добиви от нея без тя да се променя съществено. Ползувателят не може да отчуждава своето право. Ползувателят е длъжен да плаща разноските, свързани с ползуването, включително данъците и другите такси, да поддържа вещта в състоянието, в което я е приел, и да я върне на собственика след прекратяване на правото на ползуване.“

 

Въпроси:

 

 1. Учредяване право на преминаване на хора и техника през парцела, равнозначно ли е на учредяване на право на ползване?
 2. Има ли значение какви точно права се учредяват (на преминаване, на строеж, на прокарване и т.н.), за да се третира като право на ползване?
 3. Съществува ли основание за освобождаване на съответната част от имота от облагане с годишен данък върху недвижимите имоти?

 

Отговор: Златка Мицова, данъчен консултант