Данъци и счетоводство

ЗДДФЛ. Удължаване на срока на експертните решения на ТЕЛК поради извънредното положение и ползване на данъчно облекчение

ЗДДФЛ. Въпрос. Имам ТЕЛК с призната 70% трайно намалена работоспособност, чийто срок изтече в края на м. юли 2020 г. Не мога все още да продължа срока на ТЕЛК, тъй като противоепидемичните мерки налагат ограничения за присъствие на повече хора на едно и също място и всички учреждения спазват стриктно тези ограничения. Отдавам под наем малък офис и тази година трябва да декларирам получените доходи от наем за изминалата 2020 г. и да внеса дължимия данък по реда на ЗДДФЛ.

 

  1. Имам ли право да ползвам данъчното облекчения за призната инвалидност по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ при подаване на декларацията за 2020 г., тъй като срокът на решението е изтекъл в средата на 2020 г.?
  2. Ще имам ли право да ползвам данъчното облекчение и при определяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2021 г.


Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗДДФЛ. Продажба на апартамент, придобит през годините на части по различен начин

ЗДДФЛ. Въпрос. Местно физическо лице е придобило идеални части от апартамент по следния начин:

- ¼ идеална част - чрез дарение през 2018 г.;

- ¼ идеална част - по наследство през 2019 г.

- останалите 2/4 идеални части са закупена през 2020 г. за сумата от 80 000 лв.   

През 2020 г. лицето е продало апартамента и е получило 200 000 лв.

 

Как следва да се определи облагаемият доход от продажбата на недвижимия имот предвид разпоредбите на чл. 13 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Даниела Петкова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Продажба на недвижим имот от руски гражданин

ЗДДФЛ. Въпрос. Чуждестранно физическо лице, местно на Руската федерация, е собственик на недвижим имот - апартамент, намиращ се на територията на България. Апартаментът е придобит по следния начин:

- ½ идеална част е придобита чрез покупко-продажба през 2013 г. (в съсобственост с друг руски гражданин);

- останалата ½ идеална част е придобита на 24.09.2018 г. по завет (преди да почине руският гражданин е завещал своята ½ идеална част на чуждестранното физическото лице).

 

При условие че апартаментът бъде продаден през 2021 г., подлежи ли доходът на облагане предвид разпоредбите на чл. 13 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Даниела Петкова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Помощ на регистрирани земеделски стопани по временна мярка погасяване на кредити

ЗДДФЛ. Въпрос. Какво е данъчното третиране на сумите, получени от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, по временна мярка погасяване на кредити? Лицата реално не получават суми, но отпада задължението им да върнат, оставащата част по вече получени от тях кредити. Следва ли сумата от остатъка от кредита, който им се погасява, да се включи като доход в годишната данъчна декларация за 2020 г.?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Помощ по мярка 21 получена от земеделските стопани, особено засегнати от кризата, предизвикана от Covid-19

ЗДДФЛ. Въпрос. Подлежи ли на облагане, съответно и на деклариране в годишната данъчна декларация, получена през 2020 г. финансова помощ във връзка с кризата, предизвикана от COVID-19 от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, доходите на които се облагат по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Целева помощ за деца до 14-годишна възраст от Агенцията за социално подпомагане през 2020 г.

ЗДДФЛ. Въпрос. Подлежи ли на облагане месечната целева помощ за деца до 14-годишна възраст, която родителите са получили от Агенцията за социално подпомагане през 2020 г. и следва ли да се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Деклариране на дялове в чуждестранни колективни инвестиционни схеми в Приложение № 8

ЗДДФЛ. Въпрос. Инвестиционен посредник дистрибутира чуждестранни колективни инвестиционни схеми на територията на страната. Дяловете в тези чуждестранни колективни инвестиционни схеми могат да бъдат придобити от физическите лица, както чрез еднократни сделки, така и чрез инвестиционни планове, при които ежемесечно да се закупуват дялове от определен чуждестранен фонд за избрана сума и дата, на която тя да бъде инвестирана в този фонд.

 

Така притежаваните от местните физически лица към 31 декември 2020 г. дялове в чуждестранни колективни инвестиционни схеми подлежат ли на деклариране в Приложение № 8 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Дялове, предоставени на служители и последваща замяна на акции

ЗДДФЛ. Въпрос. Мажоритарен собственик на българско дружество решава да подари на част от служителите си дялове от дружеството без насрещна престация. В края на 2020 г. международна компания, която се търгува на регулиран пазар в ЕС поглъща българското дружество изцяло, като всеки от служителите – съсобственици и мажоритарният собственик получават следното в замяна на своите дялове:
- определена сума в долари и
- акции от международната компания

 

Въпроси:

  1. При положение, че акциите от международното дружество не са продадени, а притежателите им ги държат, това формира ли им облагаем доход през 2020 г.?
  2. Ако не се дължи данък през 2020 г., на каква база се дължи данък в бъдеще при положение, че акциите на това дружество се търгуват на официален пазар в ЕС?
  3. Ако за 2020 г. (в бъдещ момент се дължи данък), то как следва да се изчисли данъчната основа?

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Дефиниране на доход като авторско и лицензионно възнаграждение

ЗДДФЛ. Въпрос. Самоосигуряващо се лице, регистрирано в Агенцията по вписвания като упражняващо свободна професия, извършва услуги по изготвяне на проекти по интериорен дизайн. Лицето има съответното образование. За услугите издава фактури. В ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ попълва Приложение № 3 - доходи от друга стопанска дейност с код 304 – авторски и лицензионни възнаграждения. Вярно ли е определен видът да дохода и има ли критерии, които да определят възнагражденията като авторски?


В същото време, извършвайки услугата по интериорен дизайн на помещения, лицето предлага стоки за дизайна от определени търговци. За продадените стоки търговците му заплащат комисионна. Лицето издава фактура към търговеца за тази комисионна. Как следва да се определи този доход относно облагането му с годишен данък, в кое приложение на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ е редно да намери отражение?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. ЗДДС. Извършване на консултантски услуги в полза на чуждестранно юридическо лице, без МСД в страната

Казус. Чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) със статут на постоянно пребиваващо в Република България и с център на жизнени интереси в България, сключва
договор за консултантски услуги с компания със седалище в САЩ (ЧЮЛ), която е собственик на капитала на БЮЛ страна по трудовия договор  За предоставените консултации е определено годишно възнаграждение, което се заплаща на равни части ежемесечно до всяко 10-то число. ЧЮЛ не извършва никакви удръжки от така договорената сума и я изплаща в пълен размер на ЧФЛ. Между страните (ЧЮЛ и ЧФЛ) има устна уговорка да се изплатят 22800 евро с левова равностойност 44460 лева от ЧЮЛ на ЧФЛ за преместването му от града на местоживеене в града на новата месторабота, където е производството на БЮЛ. За изплатената сума ЧЮЛ няма изискване да се представят разходно-оправдателни документи от ЧФЛ, доказващи разходването им.

 

Какво е третирането от гледна точка на ЗДДФЛ и ЗДДС? Следва ли лицето да се регистрира по ЗДДС.