Труд и осигуровки

КСО. ЗДДФЛ. Дължимост на осигурителни вноски и авансов данък от дружество - професионален домоуправител, върху възнаграждение  за услуга по почистване

Казус. Съгласно сключен договор с етажната собственост на сграда, фирма с предмет на дейност професионален домоуправител, извършва касиерска услуга. Дружеството заплаща от средствата на етажната собственост за почистващи услуги на физическо лице, живущо в същата сграда, с което няма трудово правоотношение

 

Дружеството има ли задължение да прави удръжки върху възнаграждението на физическото лице за предоставената почистваща услуга?

 

Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

КСО. ЗДДФЛ. Продажба на 10 апартамента от сграда и отдаване на имоти под наем

Казус. Жилищна сграда, състояща се от 16 апартам(ента, е изградени на етап груб строеж през 2019 г. по стопански начин от четири лица, в роднински отношения с равно участие в собствеността. Земята, върху която е изградена сградата е придобита чрез покупка, като лицата си учредяват взаимно право на строеж, като всяко от тях става собственик на ¼ брой апартаменти от бъдещата сграда. През 2021 г. едно от лицата става собственик на сградата и земята след безвъзмездно прехвърляне в негова полза на притежаваните от останалите съсобственици апартаменти и части от земята. През същата година лицето– собственик на сградата възнамерява да сключи договор с фирма строител, която да довърши сградата, срещу което фирмата ще получи 10 апартамента. Физическото лице е пенсионер и отдава под наем недвижим имот, който се използва за ресторант.

 

Въпроси:

  1. Продажбата на апартаментите на фирмата строител трябва ли да се облага като стопанска дейност по чл. 26 ал. 7 от ЗДДФЛ за 2021г.?
  2. В този случай как следва да се облага наемът от ресторанта - по чл. 26 ал. 7 или по чл. 31 от ЗДДФЛ през 2021 г.? Какво ще е облагането през следващите години на наема от ресторанта?
  3. Ако лицето се облага по чл. 26 ал. 7 от ЗДДФЛ за 2021 г. само за продажбата на апартаментите на фирмата строител, декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице:

- трябва да се подаде в месеца на продажбата на апартаментите на фирмата строител и след сделката да подаде същата декларация за прекъсване на дейността, за да се внесе вноска за здравно осигуряване, или
- трябва да внася вноски за здравно осигурявани до завършване на сградата от строителя? 

Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев

ЗТМТМ. КТ. КСО. ЗДДФЛ. Наемане на циркови артисти от трета държава за работа в страната

Казус. ЕООД българска фирма КИД 9001 - изпълнителско изкуство - Цирк - иска да наеме по граждански договор за периода от 01.04.2021 г. до 30.11.2021 г. циркови артисти от Украйна.

 

  1. Какъв е редът, за да имат право да упражняват дейност в България?
  2. Следва ли да бъдат осигурявани за положения труд в ЕООД ?
  3. Следва ли да им се удържа данък за положения труд в ЕООД?  


Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска