Данъци и счетоводство

Коментари - косвени данъци


Промени в ЗДДС в сила от 01.07.2021 година

Моника Петрова, данъчен експерт


В „Държавен вестник“ брой 104 от 08.12.2020 г. са обнародвани изменения и допълнения в на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), като във връзка с тях са направени изменения и допълнения и в Правилника за изменение и допълнение на ЗДДС (ППЗДДС), обнародван в брой 27 на „Държавен вестник“ от 02.04.2021 г. Измененията и допълненията в ЗДДС и ППЗДДС са свързани основно с дистанционните продажби на стоки. Целта на материала е за се рагледат имено тази част от промените, като акцентира към изискванията към български фирми, извършващи доставки на стоки и услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица.
 

Промени в ППЗДДС, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 27 от 2 април 2021 г., различни от промените относими към електронната търговия

Моника Петрова, данъчен експерт

 

В "Държавен вестник", бр. 27 от 2 април 2021 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). Голямата част от направените с него изменения и допълнения се отнасят до екронната търговия, но има и такива, които нямат отношение към нея. Целта на материала е да се разгледат именно тези не много на брой изменения и допълнения.

Последни промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ. бр. 27 от 2021 г. е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, които са направени във връзка с промените в Закона за акцизите и данъчните складове, въведени с § 71 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в бр. 104 от 2020 г. на „Държавен вестник“. Целта на материала е да се разгледат направените промени.