Данъци и счетоводство

Нов подход на счетоводно отчитане на дейността по добиване на криптовалута

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

В практиката с течение на времето се наложиха два подхода  при отчитане на добитата криптовалута като произведена продукция (препоръчван от голяма част от данъчни консултанти у нас в редица специализирани анализи, които обаче са публикувани преди приемането на Решението КРМСФО), или като
вътрешно създаден нематериален актив (основно използван подход след приемането на Решението на КРМСФО). Целта на автора е да разгледа трети възможен подход, който почти безусловно се приема за най-подходящ в последните публикации на големите международни одиторски компании.

Счетоводно третиране на притежаваните криптоактиви, различни от криптовалути

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Главен мотив за изготвяне настоящия анализ е все по-често наблюдаваното в практиката неправилно разширяване по индуктивен път на обхвата на възприетите правила за отчитане на криптовалутите към по-широката финансово-правна категория криптоактиви.  Целата на материала е да се анализират различните видове криптоактиви и възможните подходи към счетоводното им отчитане.

Счетоводно третиране на сделките по продажба на стоки или услуги в замяна на криптовалута

Казус. Предприятие, прилагащо НСС, се съгласява да приема плащания в криптовалута по осъществени от него сделки за продажба на стоки или услуги. Получената криптовалута или ще се държи в цифровия портфейл на продавача, или ще се конвертира в лева.

 

Въпроси:

 

  1. Какво е счетоводното третиране на сделките по продажба на стоки или услуги, по които плащането се извършва в криптовалута?
  2. Как се отчита счетоводно получената криптовалута до момента на конвертирането ѝ в лева?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗСч. Цена на придобиване на криптовалута, придобита чрез участие в механизма „доказателство за залог“

ЗСч. Въпрос. Предприятие участва в процеса по добиване на определена криптовалута. Тази криптовалута не се добива по традиционния начин чрез участие в схема „доказателство за работа“, а посредством механизъм „доказателство за залог/за съхранение“.

 

Тъй като при този метод участието на предприятието в процеса по добиване не е свързано почти с никакви разходи, възниква въпросът каква е цената на придобиване на добитите единици от криптовалута?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗОПБ. Разплащане с виртуална валута и ЗОПБ

ЗОПБ. Въпрос. Когато се извършва разплащане с виртуална валута, следва ли да се спазват изискванията на Закона за ограничаване плащанията в брой?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗЗД. Погасяване на паричен заем  в криптовалута

ЗЗД. Въпрос. Дружество има сключен договор за заем, отпуснат в лева на физическо лице, което предлага да върне заемната сума, вместо в лева, в криптовалута.

 

Допустимо ли е от правна гледна точка такова погасяване на заема?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

Разяснение на ЦУ на НАП относно данъчно третиране по ЗДДС, ЗКПО и Наредба № Н-18 на доставка по покупко-продажба на криптовалути

Представено е актуално разяснение на ЦУ на НАП относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) на доставка по покупко-продажба на криптовалути и на консултантски услуги във връзка с този род активи