Труд и осигуровки

КТ. КСО. Възстановяване на работа на незаконно уволнена служителка, започнала ползване на отпуск по майчинство при друг работодател

Казус. Служителка е възстановена на работа от съда. Решението е влязло в сила на 09.02.2021 г. На 22.02.2021 г. работодателят получава заявление от служителката за възстановяване на работа, в което тя информира, че има сключен нов трудов договор с друг работодател, с дата 24.09.2019 г., по който в момента е в отпуск по майчинство и желае да продължи да си го ползва. Изпратени са трудова книжка и фишове за 6 месеца от новият работодател от които е видно, че е назначена на същата заплата и няма разлика в осигурителния доход.

 

Въпроси:

  1. В какъв срок следва да се заличи уведомлението за прекратяване – тридневен от получаване на заявлението или от края на отпуска за майчинство?
  2. Как ще продължи да се ползва обезщетението за майчинство – чрез стария или новия работодател?
  3. Трябва ли новият трудов договор, сключен на 24.09.2019 г. да бъде прекратен и кога?
  4. Кога следва да бъде изплатено обезщетението на служителката по чл. 225 КТ?
  5. Дължи ли се обезщетение за неизползван отпуск по чл. 224 от КТ и за какъв период?
  6. За какъв период се дължат осигурителни вноски и в конкретния случай за периода от датата на незаконното уволнение – 15.07.2019 г., до датата на сключване на трудов договор с новия работодател – 24.09.2019 г., следва ли да се подават Декларация образец 1 и Декларация образец 6?


Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев

КСО. ЗДДФЛ. Трудов договор с чуждестранен работодател от ЕС

Казус. Български гражданин, който пребивава в България е сключил трудов договор с търговско дружество, регистрирано в Република Литва, което няма представителство на територията на Република България. Работата по трудовото правоотношение е в сферата на информационните технологии и ще се извършва дистанционно от България, като трудовото възнаграждение ще бъде с левов еквивалент 6000 лв.

 

Въпроси:

  1. По кое законодателство и кой следва да определи дължимите осигурителни вноски и данъци?
  2. Необходимо ли е да се подават декларации по реда на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица?


Отговор: Борислав Димчев, Евгения Попова

КСО. ЗДДФЛ. Получаване единствено на доходи по граждански договор под минималния осигурителeн праг

Казус. Физическо лице внася здравни осигуровки по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Лицето получава доходи по граждански договори, но доходът, намален с нормативно-признатите разходи през повечето месеци е под минималния осигурителен праг. На лицето е удържан авансов данък по чл. 43 от ЗДДФЛ.


Как следва да се попълни Образец 2004, Таблица 2, към годишната данъчна декларация, както и Част I на Приложение № 3 – Доходи от друга стопанска дейност от гледна точка на здравните осигуровки?

 

Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска