Труд и осигуровки

КТ. Работно време и време на разположение при работа от разстояние, изразяваща се в комуникация по телефон

КТ. Въпрос. Характерът на работа на служителите се състои в отговаряне на телефонни обаждания и отбелязване на определени данни от тях в информационна система на работодателя. Работата е денонощна, като през деня се извършва в офиса на работодателя, а през нощта от дома на служителите, тъй като повикванията през деня са значителен брой, а през нощта са много на рядко. Служителите са длъжни да отговорят на всяко едно позвъняване и да обработят съответните данни, независимо дали е през деня или през нощта. Работодателят има желание да изготви график за лицата, които са на разположение през нощта от домовете си, така че да осигури непрекъснатост на дейността. В тази връзка има желание да задължи някои от работниците и служителите след като приключат работата в офиса да продължат да приемат обаждания при необходимост от дома си.

 

Въпроси:

 

  1. Възможно ли е и при какви условия служителите да работят от вкъщи?
  2. Времето, което са в домовете си, но са включени в графика за отговаряне на позвъняванията следва ли да се отчита като работно време?
  3. Дължи ли се допълнително заплащане за реално извършената работа през нощта.

 

Отговор: Ненко Салчев, експерт в МТСП

КТ. Относно принципа за равно заплащане на мъжете и жените за еднакъв или равностоен труд при използване на повременна и сделна система

КТ. Въпрос. Мъже и жени извършват дейност по опаковане. Трудовото възнаграждение на жените се определя според изработеното, а на мъжете според времетраенето на положения труд. В трудовите договори на мъжете и жените е уговорен минималния размер на работната заплата за страната – 650 лева. След удръжки в края на месеца мъжете получават 504.39 лева, а жените 450 или 460 лева.

 

Въпрос:

 

Законосъобразна ли е посочената разлика в нетните възнаграждения и на какво се дължи? 

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Дължимост на осигуровки при търговия с криптовалута

КСО. Въпрос. Физическо лице търгува редовно само с крипто валути.

 

Въпроси:

  1. Когато физическо лице търгува редовно само с крипто валути за месеците например - от март до юни и в края на юни обърне криптовалутата във фиатни пари (нормални пари), трябва ли да плаща осигуровки за цялата календарна година или само за месеците, в които е упражнявало дейността?
  2. Ако физическото лице е търгувало активно само с крипто валути от 2018 до 2019 г. всеки месец, а чак през 2021 е обърнало криптовалутата във фиатни пари само с една единствена продажба, то дължи ли осигуровки за предходните години или само за текущата, в която ги е обърнало във фиатни пари?

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Дължимост на осигурителни вноски при отказ на чуждестранен управител да получи дължими възнаграждения

КСО. Въпрос. Управител на местно дружество, чуждестранно лице от ЕС с определена база в страната, има неполучени начислени през 2019 г. възнаграждения за управление на стойност 600 х.лв. Във връзка с намаление на приходите на дружеството през 2020 г. поради пандемията от COVID 19 лицето решава да не получи възнаграждението си, а да го пренасочи за резерви на дружеството за посрещане на разходи по текущата дейност и инвестиционни намерения.

 

Налице ли са задължения за осигурителни вноски?  

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Промяна в задълженията за осигуряване при отпускане на пенсия

КСО. Въпрос. На самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД), осигурено и за общо заболяване и майчинство, е отпусната пенсия от ДОО през май 2021 г.

 

Възможно ли е лицето да започне да се осигурява само здравно или поне да промени вида на осигуряването си за ДОО само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (т.е. само във фонд “Пенсии” на ДОО)?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,