Данъци и счетоводство

Счетоводно третиране на скритото разпределение на касата

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

В статията е направен опит първо да се аргументира неуместността на някои разпространени в практиката подходи за отчитане на липсваща касова наличност,
след което да се предложи начин на отчитане, който да е в максимална степен съобразен със счетоводната теория и изискванията на счетоводните стандарти.

Отново за касите и скритото разпределение (актуална съдебна практика)

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се разгледа:

- практиката на данъкоплатците, целящи да прикрият наличието на скрито разпределение на печалбата и
- практиката на приходните органи и последващо на съда при дефинирана на разпределение на касата като скрито разпределение.

Деклариране на скритото разпределение на липсващата каса в полза на физически лица

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се припомни процедурата, свързана с деклариране скритото разпределение на липсващата каса в полза на физически лица за данъчни цели.

ЗКПО. Скрито разпределение при липсваща каса в ТД с мажоритарен собственик друго ТД

ЗКПО. Въпрос. Акционерно дружество има съществена касова наличност. Мажоритарен собственик на дружеството е друго акционерно дружество. И двете дружества са собственост на едно и също физическо лице, което е изпълнителен директор. Същото физическото лице - изпълнителен директор е наследник заедно с децата си на акциите на починал съпруг, попадащи в миноритарния дял.  В случай, че приемем капиталовия подход и приключим липсващата каса за сметка на неразпределената печалба, то задължението за плащане на дивидент, ще бъде в незначителни размери, тъй като миноритарния собственик има само 10%.

 

Въпрос:

 

Тези действия, биха ли се приели като скрито разпределение на печалбата и биха ли довели до допълнително облагане на дивидента на юридическото лице, при положение, че той по правило е необлагаем?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант