Труд и осигуровки

КТ. Закрила при уволнение на бременна работничка или служителка при договор със срок за изпитване по чл. 70-71 от КТ

КТ. Въпрос. Може ли бременна работничка или служителка да бъде уволнена при уговорен срок за изпитване в ползва на работодателя по чл. 70-71 КТ?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Относно осигурителни права за отпуск за майчинство по време на получаване на обезщетение за безработица

КСО. Въпрос. Фактическа обстановка: 

 

  1. Наличие на осигурителен стаж за получаване на обезщетение за майчинство;
  2. Последните 10 месеца осигурителен стаж са от получаване на обезщетение за безработица, след съответната регистрация в НОИ и на бюрото по труда поради съкращение поради намаляване на обема от работа.
  3. Осигуровките преди регистрацията за безработица са били на  трудов договор на пълен работен ден, което включва и 8-те календарни месеца преди времето за получаване на обезщетение за безработица - чл. 41 КСО.  


Въпрос:

 

Вярно ли е,  че съгласно чл. 9, ал. 2, т. 4  КСО, времето, през което е получавано обезщтение за безработица се счита за осигурителен стаж  включително за отпуск по майчинство по смисъла на чл. 163 КТ?  В случай на наличие на осигурителен стаж в периода преди възникване на правото на получаване на обезщетение за майчинство, от които последните 10 месеца са осигурителен стаж от регистрацията на бюрото по труда и НОИ, лицето има ли право на обезщетение за майчинство, ако след дерегистрирацията от бюрото по труда и НОИ (след изтичане на срока за получаване на обезщетение за безработица), лицето се регистрира като ЕТ и  осигурява и за майчинство, в контекста на чл. 4, ал. 3, т. 2 връзка с ал. 4 КСО и изискването по КТ към момента възникване на правото на ползване на отпуск по майчинство лицето да е на трудов договор?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Работа по граждански договор по време на отпуск за отглеждане на дете

КСО. Въпрос. Майка, която е в период на отглеждане на дете до 2-годишна възраст (втора година майчинство) ще поема ангажимент за извършване на работа по граждански договор. Сумата ще е в порядъка на 10-15 х. лв. за месец работа.

 

Въпрос:

 

Върху каква база ще се начислят и внесат дължимите осигуровки?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Признаване на осигурителни вноски и осигурителен стаж на работници, ангажирани в дейност, която не носи приходи

КСО. Въпрос. Предприятие от реалния сектор, извършва основно финансови сделки. Собственик е на сграда с административно предназначение. Назначените работници в дружеството работят основно по поддръжката на тази сграда, която не се използва и не носи приходи. Основните приходи са от дивиденти, от сделки с акции на фондовите пазари. Обяснението е, че разходът за работна заплата е необходимо присъщ, защото някой трябва да поддържа сградата. Затова за целите на корпоративното облагане дружеството няма съществени притеснения.

 

Има ли обаче причини за притеснения за признаването на осигурителните вноски и стаж на работниците?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Осигуряване на адвокат - съдружник в адвокатско дружество

КСО. Въпрос. Адвокат, упражняващ свободна професия става съдружник в новорегистрирано адвокатско дружество. Съдружникът в адвокатското дружество започва да полага труд и в това качество, съответно реализира доходи и на това основание.


Трябва ли и как следва да се осигурява лицето за дейността и доходите като съдружник в адвокатското дружество?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Промяна на осигуряване от фонд за ДЗПО във фонд „Пенсии“след 30.06.2021 г.

КСО. Въпрос. Родена съм 1961 година, работя, нямам отпусната пенсия, плащам осигуровка във фонд ДЗПО. В чл. 4б от КСО е посочен редът, по-който при желание може да стане прехвърлянето на средствата от фонд за ДЗПО във фонд „Пенсии“. Считам, че в описания случай имам възможност да направя избора си и след 30.06.2021 година, спазвайки условията посочени в КСО.

 

Как смятате права ли съм или греша и не трябва да изпускам срока до 30.06.2021 г.?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,

ЗЗО. Здравни осигуровки за сръбски гражданин, работещ в България по ТД за български работодател

ЗЗО. Въпрос. Гражданин на Сърбия работи по трудов договор за български работодател на територията на България. Лицето все още не разполага с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България.

 

Дължат ли се за сръбския гражданин здравни вноски по българското законодателство?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване