Данъци и счетоводство

ЗКПО. ЗСч. Провизия за имуществени санкции

Казус. През 2020 г. предприятие, прилагащо НСС, надлежно и в срок подава уведомление до ТД на НАП за сключен трудов договор с нов служител. Служителят обаче по невнимание е допуснат на работа преди предприятието да получи обратно завереното от НАП копие на подаденото уведомление. За така допуснатото нарушението на чл. 63, ал. 3 от КТ в края на 2020 г. на предприятието е съставен акт за установяване на административно нарушение от компетентните органи. Наказателното постановление за нарушението е издадено през 2021 г. и на предприятието е наложена имуществена санкция в размер на 2 хил. лв. Предприятието не възнамерява да обжалва наказателното постановление.

 

Въпрос:

В коя година е по-правилно счетоводно да бъде отчетен разходът за наложената имуществена санкция – в годината на установяване на нарушението (2020 г.), или в годината на получаване на наказателното постановление (2021 г.)?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗКПО. ЗСч. Счетоводно отчитане на скрито разпределение на касата при дружество без достатъчна неразпределена печалба, която да се разпредели към собственика

Казус. През 2020 г. дружество има висока счетоводна касова наличност, която не е реално налична, а се е формирала в резултат на теглени средства от банковата сметка на дружеството от едноличния собственик, за които дружеството не разполага с никакви документи. Дружеството е взело решение да изплати дивидент на собственика за сметка на неразпределената печалба от минали години. След като разпределя изцяло неразпределена печалба от минали години, в касата на предприятието счетоводно все още има значителна по размер сума. Тогава дружеството решава да намали касовата наличност до реалния ѝ размер, като отнася разликата в сметка 609 Други разходи с аналитичен признак „Разходи, несвързани с дейността“. В ГДД скритото разпределение на печалбата е посочено в увеличение на счетоводния финансов резултат. За 2020 г. дружеството генерира печалба от обичайната си дейност, но в резултат на осчетоводеното скрито разпределение дружеството приключва финансовата година на счетоводна загуба.

 

Въпроси:

  1. Правилно ли е отчетено скритото разпределение на печалбата в сметка 609 (ан. с/ка Разходи, несвързани с дейността)?
  2. Има ли друг начин на отнасяне/осчетоводяване на скритото разпределение на печалба, което да не рефлектира върху финансовия резултат?


Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗКПО. ЗСч. Счетоводно и данъчно третиране при предоставяне на заем с гратисен период, през който не се дължи лихва

Казус. Две дружества, несвързани по между си, са сключили безлихвен заем с уговорката, че първата година няма да се дължи лихва. В тази връзка е извършено следното преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

  1. Заемодателят увеличава финансовия резултат с изчислената пазарна лихва в ГДД по чл. 92 от ЗКПО.
  2. Заемополучателят намалява финансовия си резултат с изчислената пазарна лихва в ГДД  по чл. 92 от ЗКПО.

Въпрос:

 

Контролните органи биха ли приели намалението на финансовият резултат при заемополучателя?

 

Отговор: Людмила Мермерска, Христо Досев