Труд и осигуровки

КТ. Относно вида на трудовия договор при периодична необходимост от работна сила

КТ. Въпрос. Търговско дружество ползва услуги на външни лица (дизайнери), които се наемат при необходимост, като за целта с тях са сключвани граждански договори. Изпълнителите по договорите ползват предоставени от дружеството материали (макове, лицензии за програми, авторски права и софтуери) и офис помещения. След проверка, инспекцията по труда намира, че с гражданските договори се прикриват трудови и указва да се сключват трудови договори с тези лица.

 

Въпроси:

 

  1. Какъв вид трудов договор е подходящ да се сключва с тези лица, като се има предвид обстоятелството, че е необходимо да бъдат наемани периодично, само при възникнала необходимост от техните услуги?
  2. Ако се сключат трудови договори за работа през определени дни в месеца по чл. 114 от Кодекса на труда (КТ), възможно ли е възнаграждението да се определя според изработеното?
  3. Как следва да се третират периодите, през които на работника или служителя не е осигурена работа?
  4. Как ще се определи обезщетението за неспазено предизвестие по чл. 220 КТ?


Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Прекратяване на трудовото правоотношение при придобито право на пенсия и заплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

КТ. Въпрос. Служител придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Въпроси:

  1. Може ли работодателят да не прекратява трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) и служителят да продължи да работи?
  2. В този случай кога се дължи заплащане на обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ?


Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Право на обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ

КТ. Въпрос. Работник е напуснал дружеството през месец юни 2020 г. Към момента на напускане е имал входирано заявление до Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия, който през месец май 2021 г. издава разпореждане за отпускане на пенсия с дата месец юни 2020 г.

 

Дължи ли работодателят обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при придобиване на право на пенсия?  

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

Регламент № 883/2004. Осигуряване при „триъгълна ситуация“

Регламент № 883/2004. Въпрос. Гражданин на Германия, който работи в България по трудово правоотношение с установено в нашата страна предприятие ще бъде командирован да полага труд за българския работодател на територията на Турция.

 

Възможно ли е ситуация като тази да попадане в приложното поле на правилата за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз и какви биха били възможните последствия във връзка с приложимото в случая осигурително законодателство?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на лице, работещо на борда на морски плавателен съд под флага на държава-членка

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. Български гражданин в трудово право правоотношение по КТ с работодател, установен в България работи на борда на морски плавателен съд под български флаг в териториалните води на Гърция.

 

Какъв би следвало да е подходът в конкретния случай по отношение на относимото осигурително законодателство?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Дължимост на здравни осигуровки от пенсионер по болест

ЗЗО. Въпрос. Физическо лице е пенсионер по болест с решение на ТЕЛК за 80 на сто неработоспособност спрямо здравия човек. Лицето не упражнява трудово дейност.

 

Трябва ли да се внасят здравни осигуровки? 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване