Труд и осигуровки

Актуално - след след Brexit


Работа на граждани на Обединеното кралство и Северна Ирландия в Република България след Brexit

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на материала е да се разгледат спецификите при работа на граждани на Обединеното кралство и Северна Ирландия в Република България след Brexit.

 

 

Споразумение за оттегляне. Осигуряване без трудово правоотношение на гражданин на Пакистан, живеещ в Обединеното кралство

Споразумение за оттегляне. Въпрос. Към 31.12.2020 г. и след тази дата гражданин на Пакистан живее и работи в Обединеното кралство. Наред с това през месец август 2021 г. лицето започва да работи без трудово правоотношение отново на територията Обединеното кралство, но за възложител, установен в България.

 

Въпрос:

Какъв би следвало да е подходът в конкретния случай по отношение на относимото осигурително законодателство?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване