Труд и осигуровки

КТ. КСО. Командироване на работници за извършване на дизайнерски услуги в Белгия

Казус. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще извършва дизайнерски услуги:

1. проектиране на интериорен дизайн на сгради и апартаменти;
2. дейности свързани с последващата реализация на проекти по точка 1 като доставка на материали от България и Белгия,извършване на СМР с тези материали от работници, наети в България за извършване на работата в Белгия;доставка на мебели от България и Белгия и др. подобни.

3. проектиране и изработка на интериорни стени, съпроводени с:
доставка на материали от България и Белгия,
извършване на дейности по изграждане на стените с тези материали от работници, наети в България, за извършване на работата в Белгия.
4. изработка на екстериорни скулптури чрез наемане на граждански или трудов договор   на физически лица - скулптури, местни лица за данъчни цели на Белгия.
Получателите на по горе-цитираните доставки  ще бъдат както юридически, така и физически лица от Белгия. Имотите, за  които ще се отнасят тези доставки, се намират в Белгия. Клиентите ще се намират чрез лични контакти на собственика на дружеството – български гражданин, пътуващ често до Белгия. Дружеството ще осъществява дейността си както в България, така и в Белгия. Като правило за извършване на работа по дизайнерските проекти работниците ще се наемат на трудови договори само за извършване на работа по конкретен проект и ще се командироват само за времето на изпълнението му.

Въпроси:

  1. Какъв е редът за командироване на работниците от българското дружество от България за Белгия?
  2. Как се определя държавата, в която би следвало да се правят задължителните осигурителни вноски?

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев

КСО. ЗДДФЛ. Доходи по трудово правоотношение за сезонна работа в България

Казус. Дружеството извършва дейност в сферата на туризма, която е със сезонен характер – хотелиерство и ресторантьорство. Наетият по трудово правоотношение персонал освен български граждани включва и чуждестранни физически лица от Украйна. Украинските граждани имат разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник, със срок от 90 дни до 9 месеца в рамките на всеки период от 12 месеца по смисъла на чл. 24 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). С тези лица са сключени трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ). За настаняването на лицата по време на действие на трудовия им договор е сключен договор за наем на помещения с трето лице.

 

Въпроси:

  1. Разходите за транспорт на наетите сезонни чуждестранни работници от Украйна до България и обратно, както и наемът, който работодателят заплаща за наетото жилище, представляват ли облагаем доход?
  2. Задължителните здравни застраховки, направени от работодателя на основание чл. 27, ал. 2 от ЗТМТМ на наетите чуждестранни работници попадат ли в обхвата на необлагаемите доходи?
  3. Осигурителните вноски, дължими по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), в частта за работника, следва ли да се удържат от начисленото трудово възнаграждение или също са за сметка на работодателя, според нормата на чл. 27, ал. 2 от ЗТМТМ?
  4. С какъв код за вид осигурено лице следва да се подават данните с декларация обр. № 1 за лицата, наети по реда на чл. 24 от ЗТМТМ, след като същите подлежат на социално осигуряване по КСО, но не подлежат на здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)?


Отговор: Борислав Димчев, Евгения Попова