Данъци и счетоводство

ЗКПО. ЗДДФЛ. ДОПК. Поемане на данъчни задължения на трети лица при организиране на игри и раздаване на награди от наета за целта рекламна агенция

Казус. Дружество „Х“  провежда рекламна кампания, включваща предоставянето както на предметни награди на физически лица с пазарна цена над 100 лв., така и на парична награда на стойност 1000 лв. В тази връзка фактическата обстановка е следната:

  1. Има подписан Рамков договор с Рекламна агенция - изпълнител.
  2. Към рамковия договор има подписан анекс, в който е заложен годишен план за изпълнение от страна на Агенцията – кампании, FB, Instagram, дизайни и т.н. във връзка с една от търговските марки на дружеството - обект на играта.
  3. Всички последващи договорки за изпълнение конкретно на тази игра са водени между страните, чрез e-mail кореспонденция, както и по телефона, като има договорен бюджет.
  4. С Агенцията е договорено тя да закупи наградите, да организира тегленето и връчването им на спечелилите, както и да удържа, декларира и внася данъка на големите награди, чиято стойност е доста над 100 лв. и паричната награда от 1000 лв. След края на кампанията, те ще фактурират на дружеството всички направени разходи, като обща сума.

Въпроси:

  1. Дали би имало проблем Агенцията да удържи, декларира и внесе данъка за въпросните награди от името на дружеството? Дали подписването на допълнително споразумение с тях свързано с това условие, би било доказателство при евентуални бъдещи данъчни проверки?
  2. Ако в условията на играта е упоменато, че организаторът поема данъчните задължения свързани с внасяне и деклариране на данъка за паричната награда от 1000 лв. каква ще е данъчната основа, която ще се обложи с окончателния данък, за да се изпълни условието, лицето да получи чистата сума на наградата?
  3. Ако данъкът е разход за физическото лице и съответно непризнат за данъчни цели за дружеството трябва ли да бъде разграничен от общата стойност по договора на дружеството с Рекламната агенция?
  4. Дали дружеството като организатор и рекламодател е задължено лице да декларира, удържи и внесе данъка за големи награди в играта, при положение, че не ги закупува, не ги връчва и няма реален контакт със спечелилите или Агенцията, която има договор за развитието на марката на дружеството, купува и осигурява и раздава въпросните награди, може да го извърши за своя сметка?

Отговор: Александра Атанасова, Людмила Мермерска