Труд и осигуровки

КТ. Сключване на ТД по чл. 110 КТ или по чл. 114 КТ с един и същ работодател за сходни длъжности

КТ. Въпрос. Възможно ли е да се сключи трудов договор за допълнителен труд по чл. 110 от КТ или за работа през определени дни от месеца по чл. 114 от КТ между един и същи работодател и работник или служител, когато в трудовия договор се определи изпълнението:

- на сходни длъжности (не едни и същи според НКПД) и
- на различно работно място?


Отговор: Ненко Салчев, експерт в МТСП

КСО. Дължимост на осигурителни вноски при изплащане възнаграждение на починало лице на наследници

КСО. Въпрос. Във връзка с публикация „ЗДДФЛ. Третиране на суми, изплатени на наследници при смърт на служител“, бр. 132/2020 г. възникна следният въпрос:

 

При последното изработено възнаграждение дължат ли се осигурителни вноски? 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

 

 

КСО. Особености при реализиране на приходи и разходи от дружество и задължение за осигуряване на управител

КСО. Въпрос. При кои от следните примери се счита, че дружеството извършва дейност и управителят има задължението да се осигурява:

  1. Фирма с майка чуждестранно австрийско дружество, управител чуждестранно лице.Фирмата има получен заем от майката и единствения разход за момента е лихвата по този заем. Няма приходи.Трябва управителят ли да се осигурява в България?
  2. Фирма с управител и собственик едно и също чуждестранно лице. Това лице предоставя регулярно парични сретва на фирмата под формата на заеми, за да може фирмата да си плаща разходите. Фирмата няма прихода в момента. Трябва ли чуждестранното лице да се осигурява в България?
  3. Фирма с управители две чужедстранни лица - израелци, собственици са едно от тези чуждестранни лица и израелска фирма. Приходите във фирмата са само от лихви по предоставени заеми. Трябва ли тези две лица-граждани на Израел да се осигуряват в България?
  4. АД с представител лице от Белгия и съвет на директорите - чуждестранни лица от ЕС и извън ЕС, собственици са чуждестранни фирми. Приходите са от лихви по предоставени заеми. Трябва ли представителят да се осигурява в България?

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

Регламент (ЕО) № 883/2004. Приложимо осигурително законодателство спрямо шофьор, командирован на работа във фирма от държава членка

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. Може ли и при какви условия да се командирова или изпрати от българска фирма български гражданин - шофьор втора категория да работи като шофьор в държава членка и управлява камион там, собственост на фирма, регистрирана и работеща в същата държава членка, така че шофорът да продължи да се осигурява по българското законодателство? Трудовото правоотношение няма да бъде прекратено и възнаграждението ще се изплаща на лицето от българската фирма.

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на съдружник в ООД, полагащ личен труд в Чехия

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос.  Чуждестранно физическо лице, установено в Чехия, е съдружник в българско ООД. За целите на дейността с него е сключен граждански договор, с който му се възлага срещу възнаграждение дистанционно да актуализира софтуера на един от продуктите. Отделно лицето се задължава да презентира продукта в няколко държави от ЕС, за което не му се полага възнаграждение, но дружеството следва да покрие разходите за път, нощувка и храна (дневни), т.е никаква част от труда няма да бъде положен на територията на страната. Лицето не пребивава в България и няма служебен номер от НАП.

 

Въпроси:

  1. На база договора с лицето, то следва ли да подаде Окд-5 за полагане на личен труд на съдружник в ООД?
  2. Дължат ли се осигурителни вноски в България като савоосигуряващо се лице, ако лицето е осигурено в Чехия по трудов договор? 
  3. Достатъчна ли е декларация от лицето, че е местно за данъчни цели на Чехия и че това е държавата му с приложимо законодателство?

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване