Данъци и счетоводство

Счетоводно и данъчно третиране на придобити обикновени акции

доц. д-р Бойка Брезоева д.е.с. и регистриран одитор

 

В практиката се срещат случаи, при които нефинансово предприятие в качеството си на инвеститор закупува обикновени акции. Възникват основателно въпроси как счетоводно да се отчете покупката на такива акции, какво е последващото им оценяване и какви са свързаните данъчни последици според изискванията на ЗКПО? Целта на настоящия коментар е да се даде отговор на тези въпроси въз основа на финансово-икономическата характеристика на акциите и изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
 

ЗСч. Изготвяне на консолидиран финансов отчет при дъщерно дружество в чужбина

Казус. Българско предприятие, прилагащо НСС, учредява дъщерно дружество във Великобритания на 01.12.2021 г. Дейността на предприятието във Великобритания не представлява неразделна част от дейността на отчитащото се предприятие (т.е. става въпрос за предприятие в чужбина, а не за дейност в чужбина по смисъла по смисъла на счетоводните стандарти).

Българското предприятието за първи път трябва да изготви консолидиран финансов отчет за отчетната 2021 г.

За целта финансовите отчети на дъщерното дружество трябва да се преизчислят в левове.

 

Въпрос:

Как се равнява счетоводният баланс на дъщерното дружество в левове при положение, че съгласно изискванията на НСС:

  • активите и пасивите на дъщерното предприятие се преизчисляват по заключителния валутен курс на БНБ, а
  • текущата печалба или загуба, която формира част от собствения капитал на предприятието, се преизчислява по среден курс?

Отговор: Георги Николов,  д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗСч. ЗКПО. Прихващане на липси и излишъци при инвентаризация на материални запаси

Казус. Какви са условията за прихващане на липси и излишъци при инвентаризация на материални запаси? Преобразуват ли се данъчно приходите от излишъците при инвентаризация, или само липсите?

 

Проблемът е, че в предприятието има много позиции близки материали (по форма, стойност и материален номер), които не са напълно идентични, но с възможност за грешка при изписване (един материал вместо друг).

Отговор: Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

ЗСч. Разрушаване на стара сграда с цел построяване на нова

ЗСч. Въпрос. Дружество, притежаващо имот със стара сграда (склад) решава да построи в същия терен нова сграда на мястото на старата, като преди това старата сграда ще бъде разрушена.

 

Как следва да се отчете стойността на старата сграда, както и  разходите за разрушаване и подготовка на терена?

Отговор: Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

ЗСч. Относно т. 4.1. на СС 17 - Лизинг

ЗСч. Въпрос. Как следва да се разбира т. 4.1. на СС 17 – Лизинг: „Финансовият лизинг се признава като актив и пасив в счетоводния баланс на наемателя с размер, който в началото на лизинговия договор е равен на справедливата стойност на наетия актив или, ако е по-нисък - по сегашната стойност на минималните лизингови плащания.“

Отговор: Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор