Данъци и счетоводство

ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Третиране на отчетен разход за ДДС на основание на чл. 39, ал. 1 от ППЗДДС

Казус. Българско дружество не успява да се снабди с необходимите документи за доказване на износ съгласно чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС. Поради това се налага да бъдат издадени протоколи по чл. 117, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от ЗДДС за начисляване на 20 % ДДС на основание чл. 39, ал. 1 от ППЗДДС. Протоколите ще бъдат осчетоводени съответно Дт с/ка 606 - Разходи за данъци - ДДС и Кт с/ка 45320 - ДДС продажби.

 

Въпрос:

Признава ли се начисленият като разход ДДС за данъчни цели по ЗКПО или трябва да се преобразува в увеличение в ГДД по чл. 92 стойността на разхода за ДДС, осчетоводен с протокола по чл. 117, ал. 2 на основание чл. 37, ал. 2?

Отговор: Румяна Йорданова, Георги Николов