Данъци и счетоводство

Предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг - счетоводно и данъчно третиране от лизингополучатели, прилагащи НСС

Георги Николов,  д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на статията е да се очертаят счетоводните особености на двете най-често срещани в практиката разновидности на предсрочното прекратяване на договори за финансов лизинг – поради неплащане и поради възникване на случайно събитие - кражба или тотална щета  на лизинговия актив.

 

ЗСч. ЗДДФЛ. ЗДДС. Относно дистрибуторски договор на физическо лице с фирма за директни продажби

Казус. Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС, като физическо лице има сключен дистрибуторски договор с фирма за директни продажби, по който през 2021 има изплатен по банковата си сметка доход от т.нар. групов обем, който фирмата изплаща на дистрибутора при достигане на определен обем продажби в група дистрибутори, която самият дистрибутор е създал. Пред фирмата за директни продажби лицето е декларирало, че е самоосигуряващо се, като фирмата посочва изплатения доход по ЕГН с код 307.

Фирмата за директни продажби документира закупените от физическото лице продукти с издаването на фактури по ЕГН и кредитни известия за корекция на цена – съответно връща пари на физическото лице, при достигане на определен „личен обем”- оборот по фактури. Фирмата за директни продажби обяснява на своите дистрибутори, че покупките (въпросните фактури, кредитни известия) на продуктите й се разглеждат като лични покупки Лицето по никакъв начин не е документирало реализирани продажби или получен доход от тези продукти, продава „без печалба”.

 

Въпрос:

  1. Следва ли и каква отчетност да води лицето за покупко-продажбата на продукти по дистрибуторски договор с фирмата за директни продажби? Трябва ли и как да документира тази си дейност предвид наличието на дейност като ЕТ?
  2. На какво облагане подлежи?
  3. Доходите от „групов обем” доход от трудова дейност ли са?

Отговор: Христо Досев, Даниела Даракчиева