Данъци и счетоводство

ЗСч. ЗКПО. Счетоводно и данъчно третиране при забавяне в предоставянето на ваучерите за храна

Казус. Като част от социалната програма на предприятието и като социална придобивка, получавана в натура, всеки месец служителите получават ваучери за храна в размер равностоен на 50 лв. Ваучерите за храна се начисляват във ведомостта и се раздават заедно с възнагражденията до 20-то число на месеца, следващ отчетния месец. За м. декември 2021 г. са начислени ваучери за храна на служителите в обичайния размер. Ваучерите са заявени към лицензирания оператор, с който предприятието работи, и са заплатени в началото на м. януари 2022 г. Поради забавянето в гласуването на държавния бюджет за 2022 г., операторите и издателите на ваучери не могат да предоставят поръчаните ваучери преди началото на м. февруари. Това означава, че предприятието ще трябва да раздаде ваучерите за храна за м. декември и м. януари заедно, което прави ваучери за храна с номинална стойност 100 лв. (2*50лв.)

 

Въпроси:

  1. Има ли право предприятието да остави ваучерите начислени в рекапитулацията за м. декември и да ги изплати, когато бъдат гласувани новите квоти и съответно предоставени? Това може да стане в следващите месеци, когато ще има текущо начислени ваучери за месеца и предприятието ще е в хипотеза на изплащане на ваучери за храна за 2 месеца с обща стойност 100 лв.
  2. Спрямо гореописаната обстановка и при условие, че през м. февруари ще бъдат получени ваучери за храна с номинал от общо 100 лв. (за м. декември и м. януари общо) от служителите, следва ли да се начисли  данък върху горницата над 80 лв.? 

Отговор: Георги Николов, Людмила Мермерска