Данъци и счетоводство

Отчитане на бизнес комбинация между предприятия под общ контрол съгласно НСС

Казус. Дружеството ни „Х” е холдингова компания, която притежава 100 % от други дружества. Извършено е вливане на 100% притежаваното дружество „А” в 100 % притежаваното дружество „Б”. Решението за вливане не предвижда увеличение на капитала на приемащото дружество. Прилагат се НСС. При вливането на „А” в „Б” е приложен методът на балансовата стойност на придобитите активи и пасиви. Към датата на вписване на вливането в Търговския регистър е установен финансовият резултат на вливащото се дружество, след което всички активи, пасиви и собствен капитал на вливащото се дружество са прехвърлени към придобиващото дружество по балансова стойност. В баланса на „Х” инвестицията в „А” е отчетена по себестойностния метод за    100 хил. лв. В баланса на „Х” инвестицията в „Б” е отчетена по себестойностния метод за 50 хил. лв.

 

Въпроси:

  1. Допустим ли е този метод на осчетоводяване на вливането?
  2. Как следва да се осчетоводят след вливането инвестициите на „Х” в „А” и „Б?”

Отговор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор  

ЗСч. ЗКПО. Относно предоставяне на ваучери за храна през 2022 г.

Казус. Във връзка със значимите промени в размера и начина на предоставяне на ваучерите за храна на сайта на оператора на ваучери "SODEXO", който дружество „Х“ ползва от години са дадени следните разяснения: “ Работодателите ще могат да предоставят ваучери със задна дата до 200 лв. месечно на всяко наето лице, без да бъдат облагани с данъци при изпълнение на условията на чл. 209 ЗКПО. Пример за това е хипотезата, в която работодател е имал решение за предоставяне на ваучери в размер по 80 лв. на всяко наето лице за януари и февруари, а за март и април решават да предоставят по 200 лв. за текущия месец, плюс още 120 лв. за януари и 120 лв. за февруари (или общо дадени през март 320 и през април 320), с което да компенсират по-ниската стойност за януари и февруари. На практика за четирите месеца ваучерите ще са общо 800 лв., по 200 лв. за всеки месец. Разходът следва да е начислен по 200 лв. месечно и няма да подлежи на облагане с данък върху разходите, ДДФЛ и осигуровки при изпълнение на другите условия на закона.“

 

Въпроси:

  1. Следва ли да се разбира, че не е задължително ваучерите да са в размер 200 лв. за 2022 г., за да се ползват предвидените в Закона за държавния бюджет за 2022 г. преференции?
  2. Значи ли, според посоченото в примера, че по-големият размер на сумата под формата на ваучери за храна през март 320 лв. и през април 320 лв., с което да се компенсира по-ниската стойност през м. февруари няма да се облага? Коректно ли е счетоводно разходът да се начисли по 200 лв. месечно?

Отговор: Людмила Мермерска, Георги Николов

ЗСч. Отчитане възстановяване на помощи, получени от ресторантьорския бизнес

ЗСч. Въпрос. НАП изисква възстановяване от ресторантьорския бизнес на предоставени помощи във връзка с пандемията. Получените помощи са отчетени като приход 2020 г.

 

Въпрос:

Какво отражение ще намери евентуално възстановяването на предоставените помощи през  2022 г.?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. Отчитане на разходи за наем при договор с клауза за ежегодно индексиране

ЗСч. Въпрос. През 2021 г.  дружество сключва договор за наем със срок от 5 години с клауза за ежегодно индексиране.

 

Трябва ли да се променят наемните вноски за периода на договора всяка година. Прилага се НСС.

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. ЗКПО. Отчитана на разходи за изготвяне на проект за кандидатстване за придобиване на ДМА

Казус. Как следва да се третира разход, извършен във връзка с изготвяне на проект за кандидатстване по програма за финансиране за придобиването на ДМА - като текущ разход, като разход за бъдещ период, до момента на одобряване на проекта или като разход за придобиване на ДМА? Ако проектът не бъде одобрен, направеният разход ще бъде ли данъчно признат?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. ЗКПО. Отчитане подобрение на нает имот, придобит от наемателя преди изтичане срока на договора

Казус. Подобрение на нает актив е заведено в ДАПл в гр. 6 със срока на наемния договор – 5 г. В края на първата година обаче, се подписва предварителен договор за покупко-продажба между наемодателя и наемателя, след подписването на който владението на имота се предава на наемателя и наемните вноски се преустановяват.

 

Как е коректно това да се отрази в САПл и ДАПл и съответно какви корекции ще се направят на ДФР?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор