Данъци и счетоводство

ЗСч. Счетоводно третиране на компенсациите на крайни небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.12.2021 г. – 31.12.2021 г.

ЗСч. Въпрос. Как е най-правилно бъде отчетена компенсацията за ел. енергия по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, която се отнася за м. декември 2021 г., но ще бъде калкулирана във фактурите на доставчиците на електроенергия, издавани през 2022 г., т.е. чрез компенсацията ще се намали дължимата сума за изразходвана електрическа енергия едва през 2022 г.?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор