Данъци и счетоводство

ЗСч. ЗАНН. ЗТРРЮЛНЦ. Санкции за неподадени ГФО и декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2, б.  “а“ от ЗСч в ТР

Казус. Пропуснали сме да подадем за обявяване в Търговския регистър в срок до 30 септември миналата година на ГФО за 2020 г.

 

Въпроси:

1. Какви са санкциите?

2. Ако не се явим в НАП, възможно ли е да не ни се състави акт за нарушение и по този начин да не ни се наложи санкция? 

3. Предвидени ли са санкции за неподадена за обявяване в срок до 30 юни декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2, б. “а“ от ЗСч?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗСч. Относно валутния курс, използван при оценка на сделки, деноминирани в руски рубли

ЗСч. Въпрос. Предприятие трябва да издаде фактура за продажба в руски рубли към дата 11.04.2022 г. Българската народна банка (БНБ) вече не обявява референтен курс на българския лев към руската рубла. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.


Въпрос:

Как би следвало да се постъпи при тези обстоятелства?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор
 

ЗСч. ЗДДС. Покупка на поземлен имот с прилежащи сгради, последващо разрушени

Казус. "Алфа" АД продава на "Бета" АД поземлен имот с площ 18 000 кв.м. и с три прилежащи сгради по на един етаж - всяка със застроена площ 100 кв.м. Имотът има ПУП (в регулация е). Съгласно ЗДДС сградите са стари. Стойността на сделката е 18 000 кв.м. х 30 лв. или общо 540 000 лв. без ДДС. В нотариалният акт е записано продава се 18000 кв.м. поземлен имот в едно с всички приращения, като трите сгради не са описани в акта , но те съществуват и ги има в приложените документите към нотариалния акт, а именно скица, данъчна оценка, удостоверение за тежести и т.н.

 

Въпроси:

1. На каква стойност ще заведе "Бета" АД сградите, като в акта е описана само земята на стойност 540 000 лв. (т.е. 30 лв. за 1 кв.м.)?

2. Има ли основание "Алфа" АД да ги отпише от активите си?

3. "Бета" АД има намерение да разруши трите сгради, като на тяхно място е предвидено да е място за озеленяване. "Бета" АД ще дължи ли ДДС при разрушаването на сградите?

4. Данъчната основа за определяне на размера на ДДС трябва ли да се увеличи съгласно чл. 26 ал. 3 от ЗДДС с нотариалните такси, такса вписване в имотния регистър и местния данък при положение, че те ще се заплатят от купувача "Бета" АД?

 

Отговор: Христо Досев, Даниела Даракчиева

ЗСч. Определяне на стойността на наследствен дял в ООД

ЗСч. Въпрос. Съдружник в ООД е починал и трябва да се изплати на наследствен дял на наследниците. През годините дяловото участие на починалия съдружник в капитала на дружеството от създаването му до смъртта му намалява:

- от 2006 г. до 2012 г. е 100%,

- от 2013 г. до 2015 г. е 50% и

- от 2015 г. до датата на смъртта на съдружника е 30%


Въпрос:

Как следва да се изплати делът на наследниците – съгласно последните 30% дялово участие в капитала на дружеството към датата на смъртта на съдружника ли? Какво трябва да влезе в сумата?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Относно ежегодно заплащан лиценз за софтуер, ползван продължителен период

ЗСч. Въпрос. Как се третира нематериален дълготраен актив (приложен софтуер), който не се закупува наведнъж, а всяка година се плаща лиценз за ползването му (2000 лв. годишно). Реално активът (софтуерът) се ползва много години, просто лицензът се плаща всяка година.

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. Отчитане на разходи за изменение на действащ ПУП

ЗСч. Въпрос. Меркурий АД притежава 150 дка земя в регулация и един поземлен имот. Съветът на директорите взема решение за изменение на действащия ПУП и обособява три поземлени имота от 50 дка всеки. Разходите за проект и изработване на ПУП възлизат на 10 000 лв. и са възложени на външна фирма.

 

Въпрос:

Разходите за учредяване на новия ПУП текущи ли са или се капитализират в стойността на 150 дка земя (макар и разделени на три нови имота по 50 дка всеки)?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор