Данъци и счетоводство

ЗДДФЛ. Относно третиране на лихви по действащи към 01.04.2022 г. депозити

ЗДДФЛ. Въпрос. Отмяната на разпоредбата на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ, регламентираща облагане с окончателен на доходи от лихви по банкови сметки е в сила то 01. 04.2022 г.

 

Въпрос:

Какво следва да бъде данъчното третиране на счетоводно начислените или авансово платените от банките лихви по действащи към 01.04.2022 г. депозити, чийто падеж ще настъпи след отмяната на разпоредбата на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор