Данъци и счетоводство

Някои особености на счетоводното третиране на тантиемите

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор 

 

Във връзка с годишното счетоводно приключване отчитането на тантиемите продължава да поражда спорове. Целта на материала е да се посочат спорните моменти и да се аргументира начина на  коректното им решаване.

ЗСч. Относно определяне срок за ползване на търговска марка

ЗСч. Въпрос. Дружество притежава търговска марка, като срокът на ползване може да е за 5 години, а може да е за 20, като той обикновено е функция на пазара. 

 

Как в случая следва се определи срокът на ползване? 
 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. Относно документиране на загуби на суровина при производство и Наредба № 13а-10403

ЗСч. Въпрос. Българското дружество обогатява и разфасова мед закупен от земеделски производители. Технологията е следната: от дребните производители се изкупува мед в тенекии по 25 кг. В цеха на предприятието медът се изсипва във огромна вана, след което по тръба постъпва в съд за загряване, където се изпарява излишна влага. От там медът се разфасова автоматично по бурканите. След приключване на работа върху тази определена партида от мед, ваната, тръбата, съдът за нагряване се изплакват с вода, която изтича в канала. Целта е да не се допусне смесване на различни видове мед. При целия този процес налице са следните загуби на мед:

1. по тенекията остават поне 200 г.

2. доста големи количества остават по вана, тръба и другия съд

3. едната част от мед ( влага в него) се изпарява при нагряването.

4. отделно има и загуби и при самото съхраняване на мед, както следва от Наредба № 13а-10403.

 

Въпроси:

1. Приложима ли е Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири?

2. С какви точно документи трябва да се оформят тези фири, за да се докаже определен процент на похабен по този начин мед пред НАП, какво трябва да се опише в документите и от кой трябва да са изготвени? В предприятието се води и производствен дневник, където се описват загубите.

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. Относно отчитане на разходи за създаване на нематериален актив

ЗСч. Въпрос. ЕООД от преди 4 години започва разработка на онлайн платформа, предоставяща възможност за маркетингови проучвания. Всички разходи са натрупани в с/ка 613 - Разходи за придобиване на НМДА. Първоначалната идея е след постигане на определено ниво на завършеност, платформата да се продаде на друго дружество в чужбина, притежавано пак от собственика на ЕООД. В резултат на пандемията, плановете се променят, като платформата работи и се използва. Софтуерните услуги по поддържане на платформата продължават да се извършват от българското дружество, но вече се отчитат на разход. ЕООД не получава никакви приходи от дейността на платформата.

 

Могат ли натрупаните до момента разходи да се отпишат на разход, който е данъчно признат при положение, че платформата няма да се продава или трябва да се заприходи НМДА?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

МФ относно отчитането на компенсациите за небитови потребители на електрическа енергия за месец декември 2021 г.

Представено е становище, изготвено от Министерство на финансите, във връзка с молба на БСК и ИДЕС за изразяване на официална позиция относно прилагане на счетоводното и данъчно законодателство при отчитането на компенсациите за небитови потребители на електрическа енергия за месец декември 2021 г.