Данъци и счетоводство

ЗКПО. Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за ваучери за храна

ЗКПО. Въпрос. През 2022 г. дружество има намерение да закупи и предостави на наетите си лица ваучери за храна.

Въпрос:

 

С оглед на разширения обхват за ползване на ваучери за храна от началото на 2022 г., спазено ли е изискването за общодостъпност ако общото събрание на работниците и служителите се вземе решение ваучери да не се предоставят на служители, намиращи се в отпуск (за бременност и раждане, отглеждане на дете, болнични, платен годишен отпуск, неплатен отпуск и др. подобни случаи), т.е. на база на отработени дни?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗКПО. Право на ваучери за храна като социален разход за собственик на ЕООД

ЗКПО. Въпрос. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) ще предоставя ваучери за храна. В дружеството са назначени по трудов договор няколко работника и служителя. Собственикът на дружеството има сключен договор за управление и контрол и освен това работи по трудов договор в друго дружество.

 

Въпроси:

1. Собственикът на ЕООД има ли право да получава ваучери за храна до максимално определения от закона размер и ще бъде спазено изискването за общодостъпност на социалните придобивки, предоставени в натура?

2. Ако собственикът на дружеството е управител по силата на вписването в търговския регистър, няма договор за управление и контрол, но работи по трудово правоотношение в друго дружество ще има ли право на ваучери за храна?

 

Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Третиране на ваучери за храна по 200 лв. на месец при работа по трудов договор при двама работодатели

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице работи по трудов договор при един работодател, като в същото време има и втори трудов договор с друг работодател.

 

В случай че това лице през 2022 г. получава ваучери за храна по 200 лв. на месец при всеки от работодателите, следва ли тези суми да бъдат освободени от облагане с данък по реда на ЗДДФЛ или единият от работодателите следва да включва тези суми в облагаемия доход на лицето и да ги облага с авансов данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт 

ЗДДФЛ. Относно извършени разходи за допълнително здравно осигуряване за непълнолетните деца на служители

ЗДДФЛ. Въпрос. Дружество предоставя допълнителното здравно осигуряване на всички свои наети лица, като в допълнение предоставя и социален пакет под формата на допълнително здравно осигуряване за непълнолетните деца на своите служители, т.е. всеки служител на дружеството, който е назначен на трудов договор или на договор за управление, и е родител на непълнолетно/и дете/деца, има възможност да се възползва от предоставената придобивка. Разходите за допълнително здравно осигуряване са изцяло за сметка на дружеството, като размерът на сумите ще бъде еднакъв за всяко непълнолетно дете. Тази форма на социална придобивка ще бъде предоставена по реда и начина определени в чл. 293 и чл. 299 от Кодекса на труда (КТ).

 

Въпрос:

Допълнителното здравно осигуряване на непълнолетните деца следва ли да се третира като социален разход, предоставен в натура и съответно необлагаем доход по реда на ЗДДФЛ?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДС. ЗКПО. Относно нает автомобил, ползван за служебни и лични цели

Казус. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, наема лек автомобил от собственика на дружеството (физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС), като през делничните дни автомобилът ще се ползва в дейността на фирмата, а през уикендите собственикът ще го използва за лични цели. 

 

Въпроси:

1. Дружеството ще има ли право на данъчен кредит при фактурите за гориво и поддръжка на наетия автомобил?
2. Какви подходи може да се ползват от данъчна гледна точка, за да се отчита най-коректно елементът на лично ползване? 
3. Как следва да се отчете личното ползване на лекия автомобил според ЗКПО?


Отговор: Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова