Данъци и счетоводство

Счетоводно третиране на учредено срочно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

В последно време все по-често се среща бизнес модел, при който дадено предприятие-инвеститор изгражда фотоволтаична централа в чужд имот, като заплаща на собственика на имота определена част от приходите, реализирани от експлоатацията на съответното съоръжение. В правен аспект това се постига чрез института на учредяване на срочно право на строеж от собственика на имота в полза на инвеститора.В тази хипотеза на преден план възниква въпросът за подходящото счетоводно третиране на сделката по учредяване на правото на строеж от гледна точка на предприятието-учредител (т.е. собственика на земята). Предмет на настоящия материал е именно този въпрос, който ще бъде подробно изследван в две отделни хипотези – при допускането, че собственикът на земята прилага: (1) МСС и (2) НСС.

Третиране по реда на ЗДДС на различни казуси, свързани с изграждане, производство и търговия на електрическа енергия чрез фотоволтаици

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Целта на материала е  да се разгледат относимите разпоредби на този закон във връзка с правото на приспадане на данъчен кредит (ДК) при изграждането на такава централа, като се акцентира отново за целите на Закона за данък върпу добавената стойност за определението за недвижим имот, доставката по учредяване на ограничено вещно право и правото на приспадане на ДК за материали и услуги.

Какво трябва да знаем по Закона за акцизите и данъчните складове при изграждане на фотоволтаична централа?

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“ в ТД Митница Пловдив

 

Целта на материала е да се отговори на най-често задавани въпроси относно прилагане разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове при изграждане на фотоволтаична централа.

ЗКПО. Определяне категорията на фотоволтаичните централи за данъчни цели

ЗКПО. Въпрос. В коя категория данъчни амортизируеми активи попадат фотоволтаичните централи? Според писмо на НАП № 96-00-541/23.11.2011 г. са машини, а според № 5_20-00-405/17.10.2011 г. - съоръжения.

 

Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ при продажба на електрическа енергия от фотоволтаична централа

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се систематизират най-често задаваните въпроси от физически лица, нерегистрирани като еднолични търговци и да се представят в резюме отговорите на приходната администрация относно прилагане разпоредите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица при доходи придобити от продажба на електрическа енергия от собствена малка фотоволтаична централа.