Данъци и счетоводство

ЗДДС. ЗКПО. Бракуване на повредена стока при транспортиране от куриерска фирма

Казус. Дружество има онлайн магазин, чрез който продава стоки (сувенири и стоки за бита) на клиенти физически лица в Гърция. Всяка една продажба се документира с издаване на фактура и се изпраща с куриер до клиента. Стоката се застрахова при изпращането на същата стойност, на която е издадената фактура. Има случаи, при които стоката пристига при клиента счупена (повредена по време на транспорта), съответно той я връща на дружеството. Издава се кредитно известие към фактурата, тъй като клиентът няма как да приеме повреден артикул, а куриерската служба от своя страна ни изплаща застрахователно обезщетение. Върнатата счупена стока се бракува.

 

Въпроси:

1. По отношение на ЗДДС трябва ли да се прави корекция на ползвания данъчен кредит?

2. Може ли да се приеме, че това е брак, поради непреодолима сила или брак, породен от транспортирането, което не е по вина на дружеството, а по вина на куриерската компания, и разходът за брак да бъде признат по ЗКПО?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова 

ЗДДС. Корекция по чл. 79 при бракуване на повредена пратка от куриерска фирма

ЗДДС. Въпрос. На дружество се налага да бракува част от изпратена стока, поради повредена пратка от куриерска фирма. Налице е двустранен протокол за увредена пратка. Няма данни за конкретна причина, породила повредата. При изплащане на обезщетението, позицията на куриерската фирма е, че всички обезщетения се изплащат без ДДС, тъй като съгласно разпоредбите на чл. 80 от ЗДДС са предвидени изключения, при които задължените лица се освобождават от задължението за корекция по чл. 79, ал 1-7. В случая бракът е в резултат на настъпило увреждане по време на транспорт, удостоверена чрез двустранен протокол за увредена пратка и лицето не дължи ДДС при отписване на актива.

 

Въпрос:


Може ли при така изложените обстоятелства, да не се извършва корекция по чл. 79 във връзка с чл. 80 ал. 2 т. 2 от ЗДДС - унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт