Данъци и счетоводство

ЗДДС. Относно сделки с акции и опции на американски фондови борси

ЗДДС. Въпрос. Българско "ООД" търгува с акции и опции на американските фондови борси. Ежемесечно купува и продава, като отчита печалби или загуби. 


Въпроси:

1. Тези доставки освободени ли са на основание чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС?

2. Трябва ли извършените продажби да се отразяват ежемесечно в дневника за продажби като освободени доставки и как ще се определя данъчната основа - продажната цена или някакъв марж?

3. Трябва ли лицето да ползва частичен данъчен кредит по реда на чл. 73? 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт
 

ЗДДФЛ. Третиране на доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на пазарите в Австралия, Хонг Конг и САЩ

ЗДДФЛ. Въпрос. Попадат ли в обхвата на освободените по реда на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ доходи от сделки с дялове и акции на колективни инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазарите в Австралия, Хонг Конг и САЩ като се имат предвид решенията за изпълнение (ЕС) 2017/2318, 2017/2319 и 2017/2320 от 13.12.2017 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на финансовите им пазари в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Третиране на доходите от лихви от корпоративни ценни книжа

ЗДДФЛ. Въпрос. Местно физическо лице чрез борсов посредник в чужбина купува корпоративни ценни книжа (еврооблигации) на дружества, регистрирани както на територията на Европейския съюз, така и на дружества и компании от САЩ, Канада и Австралия.

 

Въпрос:

Възможно ли е да се прилага разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ за облигации, издадени в съответствие със законодателството на САЩ, Канада и Австралия, при условие че същите са допуснати до публично предлагане и търгуване на европейски фондови борси и съответно доходите от лихви, получени по такива облигации да се третират като необлагаеми?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Третиране на доходите от предоставяне на ресурсите при опция „staking” при криптовалути

ЗДДФЛ. Въпрос. Как следва да се третират доходите от предоставяне на ресурсите при опция „staking” във връзка с притежаване на криптовалути? При тази опция на криптоборсите може да се получават суми в пари като процент възвръщаемост за предоставяне на ресурси за нуждите на борсите.

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт