Данъци и счетоводство

ЗСч. ЗКПО. ЗДДФЛ. Разпределяне на дивидент под формата на криптовалута

Казус. Българско дружество с ограничена отговорност, прилагащо НСС, е инвестирало свободните си парични средства в различни криптовалути. През предходния период дружеството е реализирало печалба, която предстои да се разпредели между собствениците. Обмисля се вариант подлежащите на разпределение дивиденти да са под формата на криптовалути.  

 

Въпрос:
Какви са особеностите при счетоводното третиране и данъчното облагане на изплащането на дивидент в криптовалута?


Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗДДФЛ. Вземания от ООД на починал съдружник, наследени от другите съдружници

Казус. През януари 2021 г. почива един от съдружниците на ООД (съдружниците са съпруг, съпруга и двете им деца). Лицето е финансирало дружеството с 46 900 лв. отразени по сметка „Разчети със съдружници“. Начислени са и лихви върху дължимата сума. Освен задължения във връзка със заема и начислени лихви по него, дружеството дължи на починалия съдружник и възнаграждения за личен труд в размер на 20 000 лв.


Въпрос:

Какво е коректното счетоводно третиране на тези задължения – да бъдат отписани или да се разпределят към другите съдружници съобразно делът им в капитала на дружеството?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Отчитане придобити при покупка на сграда идеални части от УПИ на ниска стойност

ЗСч. Въпрос. Дружество придобива с ипотечен банков заем ДМА - недвижим имот на обща стойност 1 млн. лв., включваща офис и склад, съответно за дейността на фирмата и за отдаване под наем. Заедно със сградата с 482 кв.м. чиста площ се придобиват и идеални части от поземления имот – 189 кв.м. УПИ. Дружеството разполага с данъчна оценка на имота и данъчна оценка на земята, като отнесена към общата сума земята е 0,04% от придобивания актив и е на стойност 391 лв.

 

Въпроси:

1. Трябва ли земята да се заведе като отделен актив, имайки предвид, че не е самостоятелен актив и е с ниска стойност?

1. И как сделката трябва да се отрази счетоводно?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор