Данъци и счетоводство

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО със счетоводни разходи и приходи, формирани във връзка с прилагане на ЗДДС (практика на НАП и ВАС)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Предмет на разглеждане в настоящия материал са пет норми от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), свързани с непризнат за данъчни цели отчетен разход във връзка със Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), а именно чл. 26, т. 3, 4, 5, 10 и чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗКПО. Коректното прилагане на изброените норми е илюстрирано с практика на НАП и ВАС.

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи на работодателите за осигуряване на интернет свързаност

Доц. д-р Таня Атанасова-Дренска – данъчен експерт

Цветана Янкова – данъчен експерт

 

Целта на материала е да се изяснят особеностите в данъчното третиране на разходите за осигуряване на интернет свързаност по реда на ЗКПО  и да се отговори на възникналите в практиката въпроси.