Съдържание (177/2022)

Съдържание (177/2022)

 

Счетоводство 

 

ЗСч. ЗКПО. Относно еднократно възнаграждение за постигнати годишни резултати на председателя на съвета на директорите

Георги Николов, Людмила Мермерска

 

ЗСч. Определяне годината на промяна в категорията на предприятие

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Разходи за пътуване и престой на чуждестранни лица по договор с ЧЮЛ за монтаж на машина

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова, Христо Досев

 

Актуално - MLI

 

Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Дискусионно

 

Префактуриране на природен газ и централно отопление от наемодател на наемател

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО

 

Съдебна практика по въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г. – първа част

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно предоставяне с цел профилактика на медицински изделия на персонала на компания, търгуваща с тях

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова

 

ЗДДС. ЗКПО. Софтуер, закупен от дружество от трета страна с цел продажба на друго дружество от трета страна

Ганка Петрова, Людмила Мермерска

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно онлайн продажби чрез аmazon.com - САЩ

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно задължителна регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице отдаващо имот под наем чрез платформа

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Наредба Н-18. Задължения на доставчик/получател на компресиран природен газ

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. Относно "пазарен" критерий при определяне размера на възнаграждение по ДУК

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Авансово и годишно облагане при дългосрочно командирован персонал в Германия

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Цена на придобиване на дялове при увеличен капитал за сметка на неразпределената печалба

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Възстановени суми на персонала за сметка на социалните разходи за закупени лекарства и прегледи

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ДОПК. Определяне годината, за която следва да се изготви местно досие по трансферно ценообразуване

Иван Антонов, данъчен експерт


ГПК. Относно прилагане на чл. 446 при запор върху възнаграждение на лице по втори ТД

Александра Атанасова, адвокат

 

Следващ брой

 

Следващ брой