Данъци и счетоводство

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ.  Относно предоставяне с цел профилактика на медицински изделия на персонала на компания, търгуваща с тях

Казус. Компания е търговец на едро и ползвател на лицензите на лекарства, медицински изделия, лекарства без рецепта и хранителни добавки. Във връзка със увеличаване случаите на COVID-19 в страната ръководството взема решение да раздаде еднократно на всички служители включително ръководните кадри и лицата по отпуск в майчинство безплатно по два продукта - спрей за гърло и витамини.


Въпроси:

1. За тези продукти възниква ли задължение за корекция на ползвания данъчен кредит съгласно ЗДДС?

2. Този разход може ли да бъде третиран като социален по смисъла на ЗКПО след като продуктите са достъпни до всички служители и няма преки парични взаимоотношения между служителите и компанията или ще се третира като възнаграждения на лицата съгласно ЗДДФЛ?

3. Ако компанията реши да продължи тази практика всеки месец, т.е. всеки месец да дава на служителите по два безплатни продукта ще има ли друго данъчно третиране?

4. Ако става въпрос за социални разходи в натура по смисъла на ЗКПО, как ще се определя данъчната основа  на данъка върху социалните разходи - на база доставната цена на продуктите или на база продажна цена, тъй като разликата би била значителна?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова

ЗДДС. ЗКПО. Софтуер, закупен от дружество от трета страна с цел продажба на друго дружество от трета страна

Казус. Българско дружество „С“, регистрирано на основание чл. 97a от ЗДДС, предстои да сключи договор за закупуване на софтуер от дружество „А“ от трета страна, който ще продаде на дружество „ Б“ отново от трета страна, специално разработен за нуждите на дружество „Б“. В случая българското дружеството е посредник в сделката между дружества „А“ и „Б“.

 

Въпроси:

1. Какво е данъчното третиране на сделките от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО?
2. Какви документи следва да издаде българското дружество и какво е тяхното отражение в отчетните регистри по ЗДДС?
3. Българското дружество дължи ли данък при източника на основание чл. 12, ал. 5 от ЗКПО при покупката на софтуера от дружество „А“, след като българското дружество „С“ придобива софтуера и го продава като свой собствен?

 

Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска