Данъци и счетоводство

ЗДДС. Относно онлайн продажби чрез аmazon.com - САЩ

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество извършва онлайн продажби на хранителни добавки чрез аmazon.com - САЩ. Продажбите са към физически лица в САЩ. Българското дружество няма данъчна регистрация в САЩ. Суровините за хранителните добавки се купуват от Китай. Продуктите се произвеждат, пакетират в Китай и от там се изпращат директно до склад на Амазон в САЩ. Дружеството получава фактура за суровините, производството и транспорта от китайския доставчик. Дружеството получава и фактури за складиране, доставка на стоките и реклама от Амазон САЩ.

 

Въпроси:

 

1. Как следва да се отчитат гореописаните продажби в САЩ - следва ли да се декларират в дневниците за продажби, с каква ставка и по кой член от ЗДДС?
2. Как следва да се третират фактурите от китайския доставчик - следва ли да се декларират в дневника за покупки, трябва ли да се издава протокол по чл. 117 от ЗДДС?
3. Как следва да се третират фактурите за складиране и реклама от Амазон САЩ - следва ли да се декларират в дневника за покупки, трябва ли да се издава протокол по чл. 117? 

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на транспортна услуга при продажба на стоки в ЕС чрез електронен магазин

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество регистрирано по ЗДДС ще използва електронен магазин за продажба на стоки в страната и чужбина. При продажба на стоките към страна от ЕС на регистрирано дружество по ЗДДС, то ставката на ДДС е 0%.

 

Въпроси:

1. Каква ще е ставката обаче за услугата по транспорта на стоката, в случай, че транспортът е за сметка на клиента?

2. Каква ще е ставката за услугата по транспорта на стоката, ако крайният клиент е физическо лице нерегистрирано по ЗДДС в съответната държава? Транспортът на стоките и в двата случая ще се извършва чрез Български пощи.

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно задължителна регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице отдаващо имот под наем чрез платформа

ЗДДС. Въпрос. Чуждестранно лице, гражданин на ЕС, закупува имот в България - апартамент с площ 40 кв.м, с цел краткосрочно отдаване под наем чрез платформата Airbnb. Лицето получава Булстат номер и се регистрира по чл. 97а от ЗДДС заради фактурите, получавани от платформата (регистрирана за целите на ДДС в Ирландия).

 

Възниква ли основание и за задължителна регистрация и във връзка с чл. 96 ал. 9 от ЗДДС? 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

Наредба Н-18. Задължения на доставчик/получател на компресиран природен газ

Наредба Н-18. Въпрос. Фирма е търговец с компресиран природен газ. Осъществява доставки на компресиран природен газ чрез обект, който е регистриран по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от ЗАДС. В обекта е монтирана ЕСФП, изградена Система за контрол за измервателните уреди и ИКУНК (Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол) за предаване на данни към информационната система на Агенция „Митници“. Покупката на природен газ е от обществен доставчик чрез изградена газопреносна мрежа. Извън тази дейност се осъществява внос на компресиран природен газ от трета страна извън ЕС в трейлъри, чрез собствени транспортни средства. Получените доставки се декларират пред митническите органи чрез Единен административен документ (ЕАД) и заплащане на ДДС 9%.

 

Въпроси:

Фирмата има ли задължения, произтичащи от чл. 118, ал. 10 от ЗДДС и чл. 59а от Наредба Н-18/2006 г. за подаване на:

1. ЕДП (Единен документ за получаване), приложение № 23? Внесените количества компресиран природен газ се доставят до площадка на клиента, където е фактическото предаване-приемане на количествата и търговското измерване чрез Газо-регулаторен замерен пункт. Договорите с клиенти са сключени при условията на непрекъсната доставка и изпълнение, определена е дата на данъчно събитие края на всеки календарен месец.
2. ЕДД (Единен документ за доставка), приложение № 22?

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

ЗКПО. Относно "пазарен" критерий при определяне размера на възнаграждение по ДУК

ЗКПО. Въпрос. В еднолично дружество с ограничена отговорност управителят, който е и едноличен собственик, упражнява управлението с договор за управление и контрол (ДУК), в който е определено месечно възнаграждение.

 

Съществува ли критерий, ползван от приходните органи, съгласно който определеното възнаграждение по ДУК да се счита за пазарно определено, неотклоняващо се от възнаграждения, които биха се определили между несвързани лица?


Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Авансово и годишно облагане при дългосрочно командирован персонал в Германия

ЗДДФЛ. Въпрос. Дружество, регистрирано в България, извършва дейност в областта на строителството в Германия. За целта дружеството е наело по трудови правоотношения местни физически лица, които са командировани да работят в Германия дългосрочно, т.е. над 183 дни. Според СИДДО с Германия и конкретните обстоятелства в този случай за Германия е възникнало правото да обложи тези доходи според вътрешното си законодателство още от първия месец. Въпреки това обаче дружеството удържа и авансово данък по реда на ЗДДФЛ.

 

Въпроси:

1. Следва ли да се удържа авансово данък по ЗДДФЛ в този случай и ако е удържан такъв, какъв е редът за неговото възстановяване?

2. Каква е процедурата за освобождаване от данък по ЗДДФЛ в посочения случай?

           

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Цена на придобиване на дялове при увеличен капитал за сметка на неразпределената печалба

ЗДДФЛ. Въпрос. Дружество с ограничена отговорност през предходната данъчната година е разпределило една част от реализираната печалба под формата на дивидент, а за сметка на неразпределената печалба е направило увеличение на капитала. През текущата данъчна година физическо лице - съдружник продава дяловете си в дружеството.

 

В тази връзка за целите на определянето на облагаемия доход, как ще се определи цената на придобиване на дяловете му?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Възстановени суми на персонала за сметка на социалните разходи за закупени лекарства и прегледи

ЗДДФЛ. Въпрос. За сметка на социалните си разходи предприятие поема разходи за лечение на всички свои работници и служители, включително и на лицата наети по договор за управление и контрол. Срещу представени от физическите лица документи за закупени лекарства и прегледи при медицински специалисти, работодателят възстановява суми в размер до 100 лв. на месец за всяко лице.

 

Следва ли тези доходи да бъдат необлагаеми?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ДОПК. Определяне годината, за която следва да се изготви местно досие по трансферно ценообразуване

ДОПК. Въпрос.  Коя е годината, за която следва да се изготви местно досие по трансферно ценообразуване (ТЦ), ако в 2021 г. са надвишени 2 от 3-те критерия по чл. 71б от ДОПК?  След като в 2020 г. не са надвишени, а тя е предходната, то за 2021 г. няма задължение, правилно ли е разбирането, че и първото ТЦ досие следва да се изготви за 2022 г.?

 

Отговор: Иван Антонов, данъчен експерт

 

 

ГПК. Относно прилагане на чл. 446 при запор върху възнаграждение на лице по втори ТД

ГПК. Въпрос. През м. август пристигна запорно съобщение за служителка на втори трудов договор и е необходимо да се изчисли каква сума да се удържи от възнаграждението й.  Налице е фиш от основния работодател, от който се вижда, че служителката има удръжки по запор. Не е ясно дали става въпрос за същия или за друг запор, защото тя има няколко.

 

Въпрос:


Следва ли към сумата на втория трудов договор да се прибави и възнаграждението от основния работодател и след това да се направят изчисленията във връзка с чл. 446 от ГПК? 

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат