Данъци и счетоводство

ЗКПО. Подаване на данъчни декларации по ЗКПО при преобразуване чрез вливане

ЗКПО. Въпрос. Във връзка с реорганизация и оптимизация на бизнеса е планирано вливане (по смисъла на чл. 262 от Търговския закон (ТЗ) на 4 български дружества в ЕООД. Вливането се очаква да бъде вписано в търговския регистър през месец ноември 2022 г.

 

Въпроси:
1. На кого е задължението за подаване на справката по реда на чл. 140, ал. 6 и чл. 141 от ЗКПО и данъчен амортизационен план (ДАП)?
2. На кого е задължението за деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период?
3. На кого е задължението за подаване на декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (за удържан данък при източника върху доходи на чуждестранни лица) за последния тримесечен период?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗСч. ЗКПО. Отписване на инвестиция при вливане на дъщерно предприятие в предприятието-майка

Казус. През 2022 г. ЕООД, притежавано от друго ЕООД се влива в него. В придобиващото дружество ЕООД в резултат на отписване на инвестицията се получава загуба.

 

Въпрос:

Тази загуба данъчно призната ли е? 

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор