Данъци и счетоводство

Дивидент, авансов дивидент и скрито разпределение - разлики и проблеми

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


Целта на материала е да изясни разликата между доходите по б. „а“ и б. „б“ и тези по б. „в“, дефинирани в § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО и в § 1, т. 5  от ДР на ЗДДФЛ разпределени в полза на собствениците капитала] на дружеството от гледна точка на обхват и данъчно третиране, като се акцентира на промяната в позицията на НАП от средата на годината. 

 

 

ЗСч. Изтеглени пари от каса от собственик при очаквана бъдеща печалба

ЗСч. Въпрос. ЕООД няма печалба от минали години за разпределяне (разпределена е вече за дивидент). За 2022  г. дружеството ще излезе на печалба. През м. октомври  се теглят пари на каса, които достигат около 120 000 лв. Собственикът е готов да декларира скрито разпределение на печалба за м. октомври. При това положение ще се отчете скрито разпределение 120 000 лв. за  месеца.

 

Въпрос:

Какви следва да са счетоводните записвания? Може ли разпределените суми да се отчетат като разход, който няма да се признае за данъчни цели?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор