Съдържание (180/2023)

Съдържание (180/2023)

 

Коментари - косвени данъци

 

Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2023 г.

Моника Петрова, данъчен експерт
 

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Последни изменения на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Коментари - преки данъци

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2023 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Новите моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Коментари - ДОПК

 

Промени в ДОПK в областта на административното сътрудничество и въвеждането на автоматичния обмен на информация от оператори на платформи

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Коментари - ГОД и ГФО

 

Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) през 2023 година

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

Промените в  МСС/МСФО, приложими за финансовите отчети за 2022 г.

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
 

Следващ брой

 

Следващ брой