Данъци и счетоводство

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените в ЗКПО за 2023 г.,  извършени освен със Закон за изменение и допълнение на ЗКПО и с преходни и заключителни разпоредби на други нормативни актове.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2023 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2023 г.,  извършени освен със Закон за изменение и допълнение на ЗДДФЛ и с преходни и заключителни разпоредби на други нормативни актове.

Новите моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Евгения Попова, данъчен експерт 

 

Целта на материала е да се разгледат промените в образeца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложенията към нея.