Данъци и счетоводство

ЗДДФЛ. ЗКПО. Относно данъчно третиране на еднолично адвокатско дружество

Казус. Съгласно глава десета, Раздел II „Адвокатско дружество“ от Закона за адвокатурата е регистрирано еднолично адвокатско дружество.

 

Въпроси:

1. Дължи ли корпоративен данък едноличното адвокатско дружество съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)?

2.  Как следва да се облагат доходите на физическото лице – едноличен собственик, което осъществява дейност в дружеството?

 

Отговор: Кети Славова, Евгения Попова

ЗДДФЛ. ЗДДС. Относно имот в Гърция на физическо лице, отдаван под наем

Казус. Физическо лице си купува имот в Гърция. Предоставя го на фирма, която ще управлява имота и има право да преотдава имота на трети лица. Срещу това той ще получава годишен наем. Лицето ще подава данъчна декларация и ще си плаща данъка върху този негов приход в Гърция, където данъкът е 15%.

 

Въпроси:

1. По ЗДДФЛ – в кое приложение на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ ще трябва да се посочи този доход, който ще бъде обложен в Гърция, и какво е основанието за избягване на двойното данъчно облагане? Лицето няма други доходи от наем.

2. По ЗДДС – този приход от наем услуга ли е или наем? Следва ли регистрация по ЗДДС за физическото лице и ако „да“ на какво основание, и в какви срокове:
- ако се тълкува като услуга от държава членка, трябва ли да се регистрира по ЗДДС в седем дневен срок пред получаване на прихода?
- ако е наем, както е описано в договора – трябва ли да се регистрира по ЗДДС и ако да - в какъв срок?

 


Отговор: Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева

ЗДДФЛ. ЗСч. Относно документално доказана цена на придобиване при продажба на дял, придобит чрез апорт от ФЛ

Казус. През м. май 2022 г. физическо лице А е закупило 340 дяла в ООД  по цена на придобиване  10 лв. или общо -  3400 лв. През м. август 2022 г. ООД  решава да увеличи капитала си с непарична вноска  (поземлен имот), собственост на тримата съдружници. Извършена е оценка на три вещи лица. Според оценката на вещите лица срещу непарична вноска вносителите на апорта, могат да получат най-много 768 000 лв. от увеличението на капитала на дружеството, като направеното примерно разпределение епосочено в Табл. 1. Увеличението на капитала в Агенцията по вписвания се извършва съгласно Табл. 2. Съгласно нотариален акт от м. май 2021 г. физическото лице А закупува 2/3 идеални части от поземления имот, който се апортира, за цена от 256 800 евро или 502 257.14 лв. Поземленият имот (предмет на апорта) е собственост на съдружник А - 2/3 от имота и общо на съдружник В и съдружник С (като съпрузи)  - 1/3 от имота. През м. октомври 2022 г. съдружник А продава на съдружник В своите 50 300 дяла с номинална стойност от по 10 лв., съставляващи 503 000 лева от капитала на дружеството за продажна цена 503 000 лв., която е получена по банков път.
                        
Въпрос:                        
Каква е документално доказаната цена на придобиване на продаваните дялове на физическото лице - съдружник А по отношение на посочените сделки? Максималната оценка на вещите лица относно съдружник А е 512 000 лв., но съгласно дружествения договор и капитала в Агенцията по вписвания съдружник А е увеличил капитала с 499 600 лв. При формиране на резултата от сделката коя цифра е водеща?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗДДФЛ. ГПК. Относно цена на придобиване при продажба на имот, придобит от ФЛ по договор за даване вместо изпълнение или публична продан

Казус. С договор за заем от 01.03.2020 г. физическо лице е предоставило заем в размер на 200 000 лв. на дружество „Х“ ЕООД. Заемната сума е преведена по сметка на НАП по изпълнително дело за погасяване на публични задължения на дружеството заемател. Заемът не е върнат съгласно уговореното в договора. През 2022 г. е образувано изпълнително дело срещу длъжника „Х“ ЕООД и двама солидарни длъжници, които са едноличният собственик на дружеството и неговата съпруга. Преди образуване на изпълнителното дело длъжникът е платил 30 000 лв. Вземането по изпълнителното дело е за главница от 170 000 лв., обезщетение в размер на законната лихва и разноски. Наложени са запори на банкови сметки, които са вдигнати и възбрани на недвижими имоти собственост на „Х“ ЕООД и двамата солидарни длъжници. Възможно е задължението да бъде погасено с договор за даване на недвижими имоти вместо изпълнение. В случай, че се приеме, че е налице удостоверение от съдебния изпълнител за размера на дълга към датата на сключване на такъв договор, в който договор изрично ще се посочи, че цялото задължение се погасява с прехвърляне правото на собственост на недвижимите имоти (възможни са и други варианти с доплащане или частично погасяване на задължението).

 

Въпрос:

При последваща продажба на имот/и, придобит/и по този начин, може ли да се приеме, че документално доказаната цена на придобиване на имота е тази, с която е погасено задължението по изпълнителното дело?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗДДФЛ. ГПК. Относно включване на доход на особен представител в справката по чл. 73, ал. 1

Казус. Дружество има вземане от физическо лице. Заведено е изпълнително дело при ЧСИ, изпратени са покани за доброволно изпълнение, но лицето не може да бъде открито. След извършване на всички възможни правни действия за откриване на лицето, кредиторът изпраща искане до ЧСИ за назначаване на особен представител. ЧСИ назначава особен представител, определя възнаграждение и това възнаграждение е платено от кредитора. Изплатеното възнаграждение от кредитора подлежи на възстановяване от длъжника в хода на изпълнителното дело.

 

Въпрос:

Следва ли изплатената сума на особения представител да се включи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, която се изготвя и подава от кредитора?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат