Съдържание (183/2023)

Съдържание (183/2023)

 

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Въпроси от общ характер относно попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси относно обхвата на необлагаемите доходи

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Приложения на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Въпроси във връзка с Приложение № 1

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с Приложение № 3

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с Приложение № 4

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с Приложение № 5

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с Приложение № 6

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с Приложение № 8

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с Приложение № 10

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с Приложение № 13

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. (ред по ред) с примери 

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

 

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

 

Пример: Задължения

 

Пример: Брак на дълготрайни активи и други специфични случаи на отписване

 

Пример: Липси и брак на материални запаси

 

Пример: Липси на дълготрайни активи

 

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

 

Пример: Регулиране на разходи за лихви по реда на чл. 43 от ЗКПО

 

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

 

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

 

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

 

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

 

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

 

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение  на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост