ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпроси от общ характер относно попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се систематизират най-често задавани въпроси, свързани с годишното облагане на доходите по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Въпроси относно обхвата на необлагаемите доходи

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са въпроси относно обхвата на най-често придобивани необлагаеми доходи от местни физически лица.

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Разгледани са условията за ползване на всяко от данъчните облекчения, регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.