Данъци и счетоводство

ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на награда за постигнати резултати при продажба на продукти от служители, лица по граждански договор и трети лица

Казус. Дружество „Х“ извършва продажба на определени продукти. Дружеството ще организира екскурзии по мотивационна програма, свързана с постигнати добри резултати при продажба на продукти за три групи лица: служители на трудов договор; лица на граждански договор; лица, с които дружество „Х" няма сключен нито граждански, нито трудов договор. Лицата, които работят по граждански договор са посредници при продажба на продукти на дружество „Х“ и в договора им има точка, че могат да получат допълнителен бонус, при определени критерии за постигнати резултати. Дружество „Х“ може да предоставя допълнителни награди и стимули, които подлежат на предварително оповестяване. Предварителното оповестяване е обявяване на самата награда, например екскурзия до европейска столица през април 2023 г. Тези лица работят от различен период в дружеството, т.е. и от един месец да работят при покриване на критериите ще получат награда. Третата група лица са служители на друго дружество „Y“, с което дружество „Х“ има договор за посредничество при продажбата на продуктите и на което дължи възнаграждението за това. Тези лица са упълномощени да работят по договора за посредничество на дружество „Y“. Дружество „Х“  иска да награди и определени лица от тях за постигнати резултати. Критериите и самата награда също са оповестени предварително.

 

Въпроси:

1. Какво е данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите за организиране на екскурзията – самолетни билети, хотелско настаняване, туристическа програма за трите вида служители?

2. Възможно ли е екскурзията да се третира като обучение и какви документи са необходими, за да бъде признат такъв вид разход – презентации, материали, други?

 

Отговор: Румяна  Йорданова, Людмила Мермерска

ЗКПО. СИДДО. Данъчно облагане на доходи, реализирани от дружество от Гърция

Казус. Българско дружество получава данъчни услуги от гръцка BIG4 компания. Услугата е свързана с изготвянето на годишна документация по трансферно ценообразуване, която е  необходима  на българското дружество. Фактурираната сума за извършената услуга не надвишава 500 000 лв. годишно.

 

Въпроси:

1. Какво е данъчното облагане в България на дохода, реализиран от гръцката компания?

2. Какви действия следва да предприеме българското дружество за прилагане на данъчните облекчения по СИДДО?

 

Отговор: Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант

ЗОПБ. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно погасяване в брой на заем от собственика, получен преди 2010 г. и отразен като допълнителни резерви

Казус. Дружество получава от собственика на капитала - физическо лице парични средства в брой преди 2010 г., надвишаващи 10 000 лева. Те са отразени като допълнителни резерви. През 2020 г. в касата на дружеството има достатъчно средства и след решения на собственика тези резерви са погасени в брой от касата, всяко решение е на стойност под 10 000 лева.

 

Въпрос:

Приложима ли е санкцията относно ограниченията на плащанията в брой?

 

Отговор: Александра Атанасова, Людмила Мермерска