Данъци и счетоводство

Относно срока за предоставяне на необлагаеми ваучери за храна до 200 лв. след 31.03.2023 г.

Въпрос. Удължава ли се срокът за предоставяне на необлагаеми ваучери за храна до 200 лв. след 31 март 2023 г. при положение, че не е приет Закон за бюджета на Република България за 2023 г.?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

Ваучерите за храна - разликите между ЗКПО и КТ и възможни грешки

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се изяснят възможните грешки, които според автора могат да се допуснат при предоставяне на ваучери за храна с отчитане на отсъствието от работа.

По въпроса за счетоводното отчитане на ваучерите за храна като разход и като задължение

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала е да се разгледа счетоводното отчитане при различните хипотези на предоставяне на ваучери за храна (извън тези по Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея): 1. като допълнително договорено трудово възнаграждение, изплащано в натура; 2. като част от средствата за социално-битово и културно обслужване в предприятието; 3. по силата на едностранно решение на ръководството на предприятието.

ЗСч. ЗКПО. Относно счетоводното третиране на сделките с ваучери за храна

Казус: По решение на ръководството на всички работници и служители в дадено предприятие ще се предоставят ваучери за храна в размер на 10 лв. за всеки реално отработен ден. Предприятието е наясно, че за месеците, в които работните дни са повече от 20, превишението на предоставените ваучери за храна над максимално допустимия по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО размер от 200 лв. на наето лице ще се обложи с 10 % данък върху разходите и с осигурителни вноски.

 

Въпроси:

1. Необходимо ли е ваучерите за храна да са налични в касата на предприятието в месеца, в който се начисляват като социален разход?

2. Възможно ли е след изготвяне на присъствената форма за изминалия месец (Форма № 76) да се направи заявка към оператора на ваучери, което би означавало, че ваучерите за храна ще пристигнат в месеца, следващ месеца на начисляването на разхода?

3. Как следва да бъде извършено счетоводното отчитане на ваучерите в последния случай?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗКПО. Относно спазване на принципа за общодостъпност при предоставяне на ваучери за храна на отработен ден и на смяна при СИРВ

ЗКПО. Въпрос. На общо събрание на пълномощниците в дружество е взето решение: 1. Ваучерите за храна да бъдат предоставяни на всички работници и служителите, включително на работещите по договор за управление и контрол. 2. Ваучерите за храна да бъдат предоставяни за само за отработените дни през месеца. 3. Ваучерите за храна да са в размер на 10,00 лв. на отработен ден. 4. Ваучерите за храна да бъдат предоставяни на работниците и служителите, след изготвяне на присъствената форма за месеца (форма 76). По-голямата част от работещите в  дружеството са редовна смяна при 8 часов работен ден. Десет човека от дружеството са на четири групов график за работа, при 8 часов работен ден и при 11 часа и 15 мин продължителност на работната смяна (СИРВ, поради непрекъсваем работен процес). Периодът на отчитане на СИРВ е 4 месеца. Има месеци, в които техните часове превишават нормата часове за месеца при 8 часов работен ден, има и месеци в които техните часове са под нормата при 8 часов работен ден, но в 4 месечния период на отчитане часовете се равняват на часовете за периода на отчитане при 8 часов работен ден. Например, през м. февруари на работещите редовна смяна се предоставят при пълен работен месец 200 лв. ваучери за храна (20 дни * 10 лв.), а на работещите по график при СИРВ  при пълен работен месец се предоставят 130 лв. ваучери за храна (13 смени * 10 лв.); през м. април на работещите редовна смяна се предоставят при пълен работен месец 180 лв. ваучери за храна (18 дни * 10 лв.), а на работещите по график при СИРВ  при пълен работен месец  се предоставят 150 лв. ваучери за храна (15 смени * 10 лв.).

 

Въпрос:

Нарушава ли се принципът на общодостъпност за това, че на работещите при СИРВ се предоставят ваучери за работна смяна?


Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗДДФЛ. Относно ваучери за храна, предоставени на чуждестранен управител, облаган с окончателен данък

ЗДДФЛ. Въпрос. Дружеството е назначило управител, чуждестранно физическо лице, местно лице за данъчни цели на държава членка на ЕС, което получава възнаграждение по договор за управление и контрол без определена база в България. През 2022 г. дружеството е предоставило ваучери за храна на всички служители по трудови правоотношения, включително и на чуждестранното лице - управител, като са изпълнени условията на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО.

 

Въпроси:

1. Следва ли предоставените ваучери за храна на управителя - чуждестранно физическо лице, които не се облагат с данък върху разходите по ЗКПО, да се считат за част от брутния доход от управление и контрол на лицето и да се облагат с окончателен данък? 2. Следва ли този доход да се включи в информацията, която се предоставя за целите на задължителния автоматичен обмен в Приложение № 2 към данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 2022 г.?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт