Данъци и счетоводство

ЗДДС. Наредба № Н-18. Относно регистрация и отчитане на приходите във фирма от продажба на стоки в електронен магазин с ППП

Казус. Дружество, регистрирано по ЗДДС, е с предмет на дейност „интернет търговия“, за която е регистриран в НАП електронен магазин. Доставките до клиента (предимно физически лица) ще се реализират с куриерска фирма и два вида плащане – наложен платеж (за които ще се издават касови бележки от касов апарат на продавача) и пощенски паричен превод (ППП). За ППП куриерската фирма ще издава системен бон от ИАСУТД, който ще предостави на клиента в момента на предаване на пратката. Събраните суми от ППП и наложен платеж ще се превеждат по банкова сметка.

 

Въпроси:

1. С какъв документ фирмата ще отрази приходите реализирани от ППП в Дневниците за продажби и в кой отчетен период – фактура или отчет за продажбите?

2. Необходимо ли е в този случай издаването на одиторски файл и чие е задължението за подаване към НАП?

3. Ако приходите се отчитат в отчет за продажбите веднъж месечно или веднъж седмично, при връщане на стока от клиент какъв документ ще се издава?

 

Отговор: Ганка Петрова, Юлия Калчева

ТЗ. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗМДТ. Задължения на наследници на починал собственик на ЕООД

Казус. Собственик на ЕООД, регистрирано по ЗДДС, е починал през м. април 2023 година. В продължение на 10 години са отчитани нулеви декларации по ЗДДС, защото дружеството няма дейност. Наследниците (деца на починалия собственик) не желаят да продължат дейността на дружеството. В активите на дружеството има само напълно амортизирана фадрома (закупена през м. май 2006 г.). В пасива съществува задължение към собственика 19 000 лв. и основен капитал 5 000 лв. Натрупана е загуба 24 000 лв. Във връзка с този случай възникват следните въпроси:

 

Въпроси:

1. Имат ли задължения наследниците по ЗДДС?

2. При продажбата на фадромата наследниците дължат ли данъци?

 

Отговор: Александра Атанасова, Даниела Даракчиева

ЗДДС. ЗДДФЛ. Относно продажба на наследствен дял в ООД и получено допълнително обезщетение за пропуснати ползи

Казус. Собственик на ЕООД почива. Наследниците му син и съпруга (която не е майка на сина) приемат наследството и стават съдружници в ООД и двамата по ½. След една година синът продава дяловете на съпругата и съпругата изплаща обезщетение на сина за пропуснати ползи.

 

Въпроси:

1. Следва ли лицето да се регистрира по ЗДДС следа като стойността на дела е над 100 000 лв.? Делът е продаден на цена по-висока от активите на дружеството.

2. Доходът от продадения дружествен дял и обезщетението за пропуснати ползи облагаеми ли са по ЗДДФЛ или може да се има предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ и да се третират като необлагаеми?

 

Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска, Александра Атанасова