Данъци и счетоводство

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ при предоставяне на финансови инструменти на служители на български дружества, принадлежащи към международни корпоративни групи

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се направи обзор на данъчната практика от гледна точка на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при предоставяне на финансови инструменти на персонала на дъщерно дружество, респ. МСД в България, принадлежащи към международна компания въз основа на различни планове за стимулиране. Обзорът обхваща разяснения от периода 2013 - 2022 г.