Данъци и счетоводство

ЗДДС. СИДДО. Относно услуга от немско дружество по монтаж на материални активи, извършена в България

Казус. В българско дружество пристигат специалисти, които са представители на немска фирма. Немската фирма е юридическо лице и е установена в Германия. Същата е едноличен собственик на капитала 100% на българското дружество. Услугата е свързана с монтаж и инсталиране на нови перални и сушилни в българското дружество, които са придобити и внесени от Италия. 

                             

Въпроси:

1. Има ли немската фирма задължение за регистрация по ЗДДС в България при доставка на стоки с монтаж и инсталиране, при положение че същата е регистрирана в Германия за целите на ДДС, а получателят по доставката е регистриран по ЗДДС в България?

2. Услугата по монтаж и инсталиране попада ли в обхвата на "възнаграждение за технически услуги" и може ли да се приложи Спогодбата между България и Германия за избягване на двойно данъчно облагане и да не бъде удържан данък при източника по чл. 195 от ЗКПО?  

 

Отговор: Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска