Данъци и счетоводство

ЗДДС. Относно предоставяне на срочно право на строеж на ФЕЦ от ФЛ срещу фиксирана сума и процент от приходите

ЗДДС. Въпрос. Физическо лице притежава земя и учредява право на строеж на ФЕЦ на дружество със срок 20 години. Договорено е на физическото лице да му бъде платена като цена фиксирана сума до 2 години от дата на въвеждане в експлоатация на ФЕЦ плюс процент от приходите от продажбите на произведената енергия.

 

Въпрос:

Как се третира доходът на физическото лице и участва ли в оборота за регистрация по ЗДДС на самото физическо лице от:

1. получената фиксирана сума;

2. процент от приходите от продажбите на произведената енергия, които ще получава за всяка календарна година до изтичане на 20 годишния срок и който ще бъде платим до 30 юни на следващата година?


Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Относно предоставяне на срочно право на строеж на ФЕЦ от ФЛ срещу фиксирана сума и процент от приходите

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице притежава земя и учредява право на строеж на ФЕЦ на дружество със срок 20 години. Договорено е на физическото лице да му бъде платена като цена фиксирана сума до 2 години от дата на въвеждане в експлоатация на ФЕЦ плюс процент от приходите от продажбите на произведената енергия.

 

Въпрос:

Как се третира по реда на ЗДДФЛ доходът на физическото лице от:

1. получената фиксирана сума;

2. процент от приходите от продажбите на произведената енергия, които ще получава за всяка календарна година до изтичане на 20 годишния срок и който ще бъде платим до 30 юни на следващата година?


Отговор: Лорета Цветкова, данъчен експерт

Как учредяване на срочно право на строеж за изграждане на ФЕЦ се третира от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ?

(редакционен материал)

 

Имайки предвид непрекъснато нарастваща роля на производството на електрическа енергия чрез ФЕЦ, целта на материала е разгледа спорни и неясни въпроси при третиране на приходи /доходи при учредено срочно право на строеж за изграждане на ФЕЦ от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Какво трябва да знаем по Закона за акцизите и данъчните складове при изграждане фотоволтаична централа?

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 
Материалът е актуализирана към 01.08. 2023 г. версия на публикация със същото заглавие от юлския брой (брой 174) на е – сп. „Данъци ТИТА“ от 2022