Данъци и счетоводство

Счетоводно третиране на заемите на криптовалута: Привидно лесна задача с много трудно решение

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала е да разгледа сериозни концептуални предизвикателства, които пораждат заемите на криптовалута от гледна точка на счетоводната им интерпретация. 

ЗСч. ЗКПО. Относно отчитане на скрито разпределение вследствие намаляване на касова наличност

Казус. Преди две години дружество Х решава да намали касовата наличност до действителни размери, като обяви скрито разпределение на печалбата. Първоначално скритото разпределение на печалбата е осчетоводено като разход в сметка Други разходи 609 с аналитичност скрито разпределение на печалбата. Начислен е данък дивидент на цялата сума. В ГДД по чл. 92 от ЗКПО с цялата сума е преобразуван финансовият резултат в увеличение, но тъй като така осчетоводена тази сума изкривява финансовите отчети и показва, че дружеството е на загуба, а реално то не е, се подава нова коригираща ГДД по чл. 92 от ЗКПО в срок до 30.09 за съответната година, като вече сумата е осчетоводена директно в сметка 121 Непокрита загуба от минали години като се кредитира сметка каса в лева 501. И така отчетите показват реално какъв е резултатът на дружеството за календарната година.

 

Въпроси:

1. Как е правилно да се приключи сметка 121 Непокрита загуба от минали години -- дали когато в следващите години дружеството реализира печалба, сметка 123 се дебитира и се кредитира сметка 121 Непокрита загуба от минали години, докато се покрие непокритата загуба?

2. Ако дружеството реализира загуба в следващите години, загубата ку отнася към сметка 121 Непокрита загуба от минали години?

3. Може ли да се приспада непокрита загуба от минали години (отчетена в резултат на скрито разпределение на печалбата) за сметка на реализирана печалба от следваща година?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДС. Относно построяване на детска площадка от дружество в полза на община чрез събрани дарения

Казус. По случай откриването на нов завод, ръководството на дружество взима решение вместо подаръци и цветя да бъдат събирани средства за изграждане на детска площадка. В тази връзка това желание е изписано на всички покани. В деня на откриване е поставена кутия за дарения, както и обявена банкова сметка, по която също може да се превеждат суми. Една част от събраните средства са анонимни, друга част не, включително и тези суми преведени по банковата сметка на дружеството. Идеята е тази площадка да се построи на терен, предоставен от общината и да се дари на общината. Няма да бъде собственост на дружеството. Ако средствата от дарените суми не достигнат, фирмата ще доплати останалата част.

 

Въпроси:

1. В този случай трябва ли да се изпрати договор за дарение до тези фирми, които не са анонимни?

2. Как следва да се третират тези средства – като финансиране или спонсорство?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Относно включване на данъка по ЗМДТ при покупка на автомобил в цената на придобиването му

ЗСч. Въпрос. При покупка на автомобил от България за служебно ползване в цената на придобиване освен покупната цена се включват и всички преки разходи свързани с привеждането на актива в работно състояние, като се включва таксата за регистрация на автомобила в KAТ и платената еко такса.

 

Въпрос:

Трябва ли да се включи в цената на придобиване внесеният в бюджета 3 % данък при придобиване на автомобила съгласно ЗМДТ?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор