Данъци и счетоводство

ЗДДС. Относно продажба на недвижим имот от регистрирано лице, като за покупката му не е ползван ДК

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е закупило недвижим имот през 2017 година за 50 000 лева, като не е ползван данъчен кредит при покупката.  Същият имот ще бъде продаден за 200 000 лева през 2023 година.


Въпрос:

Следва ли дружеството да начисли ДДС и ако „да“ каква ще е данъчната основа?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно място на изпълнение и режим ВОД при доставки на стоки в немски логистичен склад и последващата им продажба

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество А, регистрирано по ЗДДС в България, купува стоки от друго българско дружество Б. Тези стоки са транспортирани от българското дружество Б до склад в немска логистична компания, където дружеството А ги придобива физически. Доставката се извършва от трета българска транспортна компания В. От там българското дружество А чрез българския си ДДС номер продава стоките на немски компании, регистрирани по ДДС в Германия.

 

Въпроси:
1. С каква ставка следва да обложи българското дружество Б доставката на стоките получени от българското дружество А на територията на Германия?
2. Има ли право българското дружество А да продава чрез българския си ДДС номер стоките от склада си в Германия до компании в Германия и да облага с начислен български ДДС?
3. Българското дружество А има и немски ДДС номер. Би ли било правилно българското дружество А да получава доставките от българското дружество Б под немския си ДДС номер, въпреки, че сделките са между две български дружества и българското дружество А няма регистриран офис в Германия, а само ползва склад на немска логистична компания?
4. Може ли да се счита за установяване на постоянен обект в Германия този логистичен склад при положение, че българското дружество А няма нает персонал, няма офис и т.н. в Германия?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно данъчна основа на услуга с поетапно изпълнение, като изпълнителят се регистрира по ЗДДС по време на изпълнението й

ЗДДС. Въпрос. Фирма, регистрирана по ЗДДС, има сключен договор за проектни дейности. Дейностите са дефинирани като фази:
1. Фаза 1: Съставяне и одобряване на задание за проектиране с цена 1000 лв.
2. Фаза 2: Изработка на идеен проект с цена 2000 лв.
3. Фаза 3: Съгласуване на проекта с цена 1500 лв.
4. Фаза 4: Изработка на работен проект с цена 4000 лв.
При сключване на договора проектната фирма не е регистрирана по ЗДДС. Има приети дейности по фаза 1 и фаза 2 (не са авансови плащания, защото има изпълнена и приета дейност), издадени фактури и платени през периода, в който проектната фирма не е регистрирана по ЗДДС и съответно не е начислено ДДС. При изпълнение на дейностите по фаза 3 и фаза 4, проектната фирма вече е регистрирана по ЗДДС и съответно трябва да издаде фактура с ДДС.

 

Въпрос:
В данъчната основа, при издаване на окончателната фактура за фаза 3 и фаза 4, трябва ли да се включат сумите по фаза 1 и фаза 2, за които вече е издадена фактура без ДДС?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно услуги, предоставяни на фирми в Дубай

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество извършва административни услуги (обработване на данни, проучване, маркетинг) на фирми, регистрирани в Дубай.

 

Въпрос:

Следва ли да се начислява ДДС във фактурите за продажба?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно получени суми и извършени разходи във връзка с участие в спортен турнир

ЗДДС. Въпрос. Сдружение с нестопанска цел при участието си в Континенталната купа на спорт „Х“ за 2024 г. се класира на 3-то място, за което ще получи сумата от 5000 $.  Във връзка с участието в турнира са закупени самолетни билети, за което сдружението притежава протокол. Континенталната купа е вид турнир, който изявява победителя във финален кръг. Всички групи освен финална група, представляват квалификационен турнир, при което отбор спечелил 1 място в групи А или В се класира в следващи квалификационни групи С и D. По същия принцип се класират от група C и D в третия кръг групи F и Е. От групи F и Е вече се класират два отбора във финален турнир, който определя победителя на турнира.

 

Въпроси:

1. Следва ли да се издаде фактура за сумата от 5000 $, както и възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС на сдружението?
2. Налице ли са някакви задължения за сдружението във връзка с покупката на самолетните билети?
 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно отдаване под наем на офис на фирма от Австрия, вкл. документиране на консумативните разходи

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма отдава под наем офис на друга българска фирма. Издавана е фактура всеки месец за дължимия наем. На отделен ред в същата фактурата са посочени и консумативните разходи за ток, вода, поддръжка на общите части. Начислено е ДДС върху цялата облагаема стойност. От месец септември българската фирма – наемодател получава съобщение, че фирмата - наемател става част от австрийска фирма и фактурите за наем и консумативи трябва да се издават на името на австрийската фирма. Фирмата, която е в България, може да бъде клон или дъщерна фирма на фирмата от Австрия.

   

Въпроси:

1. Трябва ли да се начислява ДДС във фактурата, която трябва да се издава на австрийската фирма за наема на офиса на фирмата в България, като се има предвид, че мястото на сделката е на територията на страната?

2. Консумативните разходи може ли да бъдат включени във фактурата за наем или трябва да се издава отделно дебитно известие?

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

Наредба № Н-18. Относно продажба на билети в брой и чрез уебсайт

Наредба № Н-18. Въпрос. Дружество планира да започне дейност като увеселителен парк като ще приема плащания в брой, както и неприсъствени плащания с дебитна/ кредитна карта за закупени билети чрез своят уеб сайт.


Въпроси:

1. Смята ли се този начин на продажби на билети за увеселителният парк като електронен магазин съгласно Наредба № Н-18/2006 г.?
2. Ако това е електронен магазин, необходимо ли е дружеството да направи регистрация на електронният магазин преди започване на дейността съгласно чл. 3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. и да подава месечно стандартизиран одиторски файл съгласно чл. 3, ал. 17 от същата наредба?

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Относно издаване на фискален бон от лице, регистрирано като свободна професия, извършващо козметични услуги

Наредба № Н-18. Въпрос. Самоосигуряващо се лице, регистрирано като свободна професия извършва козметични услуги за маникюр и педикюр. Лицето заплаща патентен данък за осъществяваната дейност. Всички услуги се заплащат на лицето в брой.

 

Въпрос:

Необходимо ли е лицето да притежава касов апарат и да издава фискални бонове на клиентите при заплащане на услугите в брой?

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно облагане на дивиденти в полза на физическо лице - местно на Великобритания

ЗДДФЛ. Въпрос. Български  гражданин, местно лице за данъчни цели на Великобритания, получава дивидент от българско дружество, на което е собственик. Тук българското дружество му удържа 5% данък съгласно СИДДО и българското законодателство.

 

Въпрос:

Подлежи ли на облагане този дивидент и във Великобритания, след приспадане на платения в България данък? 

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант