Данъци и счетоводство

Счетоводно и данъчно третиране на договора за лизинг, в контекста на принципа предимство на съдържанието пред формата

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор


Целта на материала  е да се отговори на два често срещащи се въпроси в практиката дали наемател (лизингополучател) по оперативен (експлоатационен) лизинг има право да приспадне данъчен кредит, при положение че лизинговата вещ е лек автомобил по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби  на Закона за данък върху добавената стойност, както и какви биха били счетоводните записвания при един такъв договор, който за целите на търговското споразумение между двете договарящи се страни е назован като „Оперативен лизинг“.

Лизинг - третиране по Закона за данък върху добавената стойност

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


Целта на материала е да се разгледат относимите разпоредби по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно лизинговите договори и ще се акцентира върху разграничаването на лизинга на финансов и оперативен за целите на ЗДДС, доколкото е налице различно третиране по този закон.