Данъци и счетоводство

ЗДДС. Отчитане на документи при доставка "door to door"в дневниците по ЗДДС

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, поръчва стока от китайска фирма, която издават фактура за авансово плащане по банков път. След произвеждането на стоката е възможен избор на варианти на доставка. Избран е методът "door to door" (от врата до врата) с включени всички такси. Чрез този метод стоката се получава директно в склада на българската фирма без да се ходи до митница. От получените в дружеството документи става ясно, че на територията на страната е получена стока, която е закупена от Китай, която вероятно първоначално е пристигнала в Полша и след това е изпратена до територията на страната

 

Въпрос:


Тези документи, който се получават при доставка "door to door" (от врата до врата), трябва ли да влязат в дневниците по ЗДДС?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно регистрация по чл. 97а, ал. 2 при услуги за интериорен дизайн на имоти в Гърция

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, възнамерява да извършва консултантски услуги, свързани с интериорен дизайн на недвижими имоти, намиращи се на територията на Гърция. Услугите ще се фактурират на българско дружество, собственик на имотите, регистрирано в България по ЗДДС.

 

Въпрос:

Следва ли дружеството да се регистрира по реда на чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС предвид естеството на услугите, които ще извършва?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно продажба на недвижим имот от ФЛ, упражняващо свободна професия, регистрирано по ЗДДС

ЗДДС. Въпрос. Физическо лице - свободна професия е регистрирано по ЗДДС във връзка с достигнат облагаем оборот като свободна професия. ДДС - номерът е със съответния Булстат на свободната професия. Същото това физическо лице купува от друго физическо лице недвижим имот като физическо лице с ЕГН. Няма ДДС и не е ползван данъчен кредит. Впоследствие лицето иска да продаде недвижимия имот.

 

Въпрос:

1. Облагаема ли е по ЗДДС сделката по продажбата на недвижимия имот за физическото лице (има се предвид тази част от земята, която е извън освободените по чл. 45 от ЗДДС). при положение, че: физическото лице продава под ЕГН, а не по Булстат; недвижимия имот по никакъв начин не е свързан и не е ползван в дейността като свободна професия; не е ползван данъчен кредит при покупката на имота;  няма продадени други имоти.

2. Същият въпрос е налице и за евентуален доход от наем за това физическо лице.

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно получени дарения чрез системи като Patreon, свързани с Youtube

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество регистрирано по ЗДДС ще има за основна дейност генериране на доходи, приходи от реклама и получени дарения чрез Youtube и други онлайн платформи. Служители на дружеството ще пътуват из цялата планета, за да заснемат редки места, а от рекламата в Youtube ще генерират приходи.

 

Въпроси:

1. Следва ли българското дружество да издава фактури за получени дарения чрез системи като Patreon и други свързани с Youtube?

2. Ако отговорът е „да“, в случай че даренията са от физически лица от цял свят, каква ДДС ставка следва да се ползва?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно износ на стоки за африканска фирма, транспортирани до склад в ЕС

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма изнася продукция за предприятие в африканска държава. Африканската фирма иска българската фирма - доставчик да транспортира продукцията до склад в държава от ЕС. Складът не е собственост на африканската фирма и тя няма данъчна регистрация в ЕС. Африканската фирма сама транспортира стоката от склада в ЕС до собствените си помещения в Африка.


Въпрос:

Каква фактура трябва да издаде българската фирма доставчик на африканската фирма? Сделката не е износ, защото няма МД, българската фирма е доставила стоката до склад на територията на ЕС. Сделката не е и ВОД защото клиента е фирма от трети страни и няма данъчна регистрация в ЕС. Българската фирма доставчик има фактура и ЧМР за транспорт на стоките до склад в ЕС. 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Право на ДК при покупка на автомобил и корекция на ЧДК

ЗДДС. Въпрос. Дружество, регистрирано по ЗДДС с дейност търговия с електронни елементи желае да закупи лек автомобил (5+1 места) и да отдава същия под наем - облагаема сделка. Възможни са два варианта:  внос от Германия от регистрирано по ДДС лице; покупка от регистрирано по ДДС дружество в България.

 

Въпроси:

1. Има ли дружеството право на пълен данъчен кредит (ДК) или трябва основаната му дейност да е отдаване под наем.

2. Или дружеството няма право на ДК, тъй като автомобилът е без право на данъчен кредит, но предвид на това, че с него ще извършва облагаеми доставки (отдаване под наем), ще се прави корекция по чл. 67, ал. 2 , т. 1 от ППЗДДС и ще има право на ДК за периода на отдаване под наем (например 11 месеца).

3. Може ли да се даде пример за корекция на ЧДК по формулата на чл. 79а, ал. 3,т. 2, б. „а“ от ЗДДС, като се има предвид, че оборотът, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит е 2 600 х. лв. и оборотът, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности е 2 640 х. лв, тъй като се получават различни стойности на Кх по чл. 73 от ЗДДС и тълкуванието на чл.79в от ЗДДС?

ЗДДС. Относно задължителна регистрация на непълнолетен, получил доходи от продажби чрез ЕКОНТ

ЗДДС. Въпрос. Непълнолетно физическо лице реализира доходи от продажби чрез ЕКОНТ различни малки машинки.

 

Въпрос:

Непълнолетно физическо лице подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС, имайки предвид, че прагът за задължителна регистрация в страната е надвишен?


Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗКПО. Относно данъчно облагане на доходи от предоставени услуги по разработване на софтуер от кипърско юридическо лице

ЗКПО. Въпрос. Българско юридическо лице получава софтуерни услуги от кипърско юридическо лице. Софтуерните услуги включват разработване на софтуер, софтуерен код, тестване на софтуер, конфигуриране на сървъри, бази данни, във връзка с разработения софтуер и поддържане на софтуера. Българското юридическо лице е изпълнител по договор с друго юридическо лице, като кипърското юридическо лице се явява подизпълнител.

 

Въпрос:

 

Как следва да се третират софтуерните услуги от гледна точка на ЗКПО и СИДДО с Кипър?

 

Отговор: Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 73, ал. 6 на доход на съдружник за личен труд през м. декември, изплащан през м. януари

ЗДДФЛ. Въпрос. Самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване, полага личен труд в дружество, в което е съдружник, и всеки месец получава възнаграждение за това. Възнаграждението на лицето за месец декември 2023 г. ще се изплати през месец януари 2024 г.

 

Въпроси:

1. Това възнаграждение следва ли да се включи в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.?

2. Какви са задълженията на работодателя?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Относно ползване на данъчното облекчение за деца чрез работодателя при наложен запор в полза на банкова институция

ЗДДФЛ. Въпрос. Местно физическо лице с три ненавършили пълнолетие деца желае да ползва данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ при работодателя си по основното трудово правоотношение.

 

Въпрос:

Като се има предвид, че лицето има наложен запор в полза на банкова институция, има ли право да ползва данъчното облекчение за деца и какви са особеностите?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт